TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
แหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์
อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและเศรษฐกิจมหาศาล
อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยกว่าสองหมื่นคนในแต่ละปี และส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ GDP และนำไปสู่ความยากจน เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องให้ความสำคัญ การวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัย ค้นคว้า รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย การแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมความเร็วจราจร และการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง คือ ตัวอย่างของมาตรการด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น
สาเหตุหลักของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ข้อมูลจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ล้วนให้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บ เช่น การใช้ความเร็ว เมาแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ความง่วงและอ่อนล้า ฯลฯ
ค้นหาตามประเภท
ฐานข้อมูลวรรณกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศถูกพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมเอกสารความรู้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค้นหาตามหมวดหมู่
เอกสารความรู้ประเภทต่าง ๆ ถูกจัดแบ่งตามหมวดหมู่ของเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการค้นหา ได้แก่
เอกสารที่มีผู้สนใจมากที่สุดดูทั้งหมด
การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
พันตำรวจโท อมรชัย ลีลาขจรจิตร และคณะ, ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน, 2558, 212 หน้า
ผลการจัดการด่านชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, หน้า 237-255