TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2555-2556
บทคัดย่อ (ไทย) ปัจจุบัน 2558 เป็นปีที่ 5 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ 2554 โดยมุ่งหมายจะลดการเสียชีวิตบนถนนให้ได้มาตรฐานสากลคือต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้ รัฐบาลจะดำเนินการ 8 แนวทางได้แก่ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ป้องกันเมาแล้วขับ ป้องกันการใช้ความเร็วเกิน พัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะ ปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรักษาฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการรายงานนี้นำเสนอความเป็นไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้วยตัวเลขสถิติจนถึงปี 2556 พบว่า 3 ปีตั้งแต่ประกาศนโยบายนั้น ด้านหนึ่งปริมาณผู้เสียชีวิตจากภัยทางถนนเป็นไปในทิศทางลดลงทีละน้อย (22,487 เป็น 21,645 ในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ) อีกด้านหนึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติเชิงพรรณาในรายงานนี้ เป็นไปได้ยากที่จะชี้ชัดว่าความเป็นไปดังกล่าวเกิดจากเหตุใด บางทีการพิจารณาความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการแต่ละแนวทางใน 8ประการที่กล่าวมาอาจทำให้ผู้อ่านพอเห็นภาพลางๆว่ามีแนวทางใดบ้างคืบหน้า แนวทางใดชะงักงันหรือทดถอย เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง
หน่วยงาน มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ผู้สนับสนุน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้จัดพิมพ์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบก
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า 121 หน้า
ประเภทเอกสาร หนังสือ
คำสำคัญ
หมวดหมู่
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://trso.thairoads.org/resources/5431
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 18 ธันวาคม 2558