TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ การกระจายตัวของชนิด อุบัติเหตุและช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน ลาดับต่อไปในปัจจุบันนี ้ การเพิ่มขึน้ ของปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมีจานวนมากขึน้ ส่งผลให้ การจราจรบนท้องถนนนัน้ ติดขัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองที่กาลังเจริญอย่าง รวดเร็ว เช่นจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็ นพืน้ ที่ศึกษา นอกจากนีก้ ารเพิ่มขึน้ ของรถยนต์บนท้องถนนยัง ส่งผลให้ตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดดทวั่ ทุกมุมโลก ดังจะเห็นได้ จากตัวเลขจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่แสดงให้เห็นว่าในทุกปี มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจานวน 1.18 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละถึง 3,242 คนทวั่ โลก ซึ่งนับว่า มีจานวนมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามทุกครัง้ รวมกัน จากข้อมูลสถิติพบว่าจานวนผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุบนท้องถนนนัน้ พุ่งสูงจนติดอันดับหนึ่งในห้า จากสาเหตุทัง้ หมดทวั่ โลก ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเสียชีวิตรองลงมาจากการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ สาหรับประเทศไทยเอง ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาหลักและมีการรณรงค์ การลดอุบัติเหตุในทุกจังหวัด มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงเวลา เทศกาลของไทย มีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้ างสูงเป็ นพิเศษ เนื่องจากหลายๆปั จจัย ทั ้งความ ประมาณของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง พืน้ ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางแยกต่างๆ และปัญหาการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของของคนไทย ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ สาหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มี ส่วนเชื่อมต่อกับภาคกลางกับภาคเหนือและภาคต [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง ปิยะวัฒน์ คาภีระ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา และคณะ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
รูปแบบผลงาน วิทยานิพนธ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า 62 หน้า
ประเภทเอกสาร สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก; ศึกษาลักษณะการกระจายตัวของชนิดอุบัติเหตุ; บริเวณจุดเสี่ยงในพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก; ปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ; แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2560