TRSL thairoads thaihealth
ชื่อเรื่อง โครงการ จัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Motorcycle Related Injuries in Children in the South-East Asia Region
บทคัดย่อ (ไทย) สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก พบว่าในแต่ละปีมีเด็กราว 262,000 คน ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เนื่องจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบที่ง่ายและสะดวกกับเด็ก รวมถึงบุคคลในครอบครัว ทำให้รถจักรยานยนต์ได้กลายเป็นยานพาหนะที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมากที่สุดในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับสาระสาคัญของเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการทบทวน การประเมินสถานการณ์ ผลกระทบจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและการเสนอแนะข้อค้นพบในประเด็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเด็ก
บทคัดย่อ (อังกฤษ)
ผู้แต่ง สุเมธี สนธิกุล
หน่วยงาน -
ผู้สนับสนุน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
จำนวนหน้า 50 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ; ผลกระทบจากการใช้รถจักรยานยนต์; องค์กรอนามัย ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; มาตรฐานการออกแบบหมวกนิรภัยในเด็ก; สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด Sunday, February 19, 2017