TRSL thairoads thaihealth
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย
บทคัดย่อ (ไทย) อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการขนส่งของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้ดำเนินการามกรอบปฏิญญามอสโคว และกำหนดให้ ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563 จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนอุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากคนซึ่งก็คือผู้ขับขี่รถ ดังนั้น กระบวนการในการออกใบอนุญาตขับรถที่มีคุณภาพของกรมการขนส่งทางบก ย่อมจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีการขับรถอย่างถูกต้องตามกฎจราจรและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวของกรมการขนส่งทางบก โดยเฉพาะในการอบรมและการทดสอบมีข้อจำกัดหลายประการทั้งทางด้านงบประมาณและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงพอกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจำนวนมาก ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอบขับรถ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำรูปแบบสนามฝึกหัดขับรถที่เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันโดยโรงเรียนสอบขับรถสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งประเทศ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รวมเวลาดำเนินการ 360 วัน โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบมาตรฐานองสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ รวมทั้งการออกแบบเบื่องต้นสนามฝึกหัดขับรถมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมรวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินการโรงเรียนสอบขับรถ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกใสนามฝึกหัดขับรถที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นข้อมูลสนับสนุนเอกชนในการตัดสินใจสร้างแรงจูงใจ ในการส่งเสริมให้โรงเรียนสอนขับรถให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป
บทคัดย่อ (อังกฤษ)
ผู้แต่ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สนับสนุน กรมการขนส่งทางบก
ผู้จัดพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
จำนวนหน้า 212 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ อุบัติเหตุทางถนน; มาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถ; โรงเรียนสอนขับรถ; สนามฝึกหัดขับรถ; กรมการขนส่งทางบก
หมวดหมู่ ใบขับขี่; การฝึกหัดขับขี่
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด Monday, January 22, 2018