TRSL thairoads thaihealth
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสงขลา
The involvement of government agencies and citizens in Defense and reduce road accidents in Songkhla Province
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการสร้างแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรและภาคีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความรู้ทัศนคติพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ในจังหวัดสงขลา 3. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสงขลา โดยทำการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจยินดีเต็มใจเข้าร่วมโครงการ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ซึ่งทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะจงเจาะ (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการขับขี่มีคุณสมบัติอ่านออกเขียนได้ การคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาดตัวอย่าง 383 คน และสามารถแสดงผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ ได้แก่ นโยบายและความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ภาวะผู้นำการปฏิบัติตนทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพใน การทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ ได้แก่ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ และการปฏิบัติตน โดยที่ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลำดับที่ 1 สามารถทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ ได้ร้อยละ 33.0 การปฏิบัติตนเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลำดับที่ 2 และ สามารถทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 โดยที่ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่และการปฏิบัติตนสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ ได้ร้อยละ 44.6 สำหรับแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถ พบว่าผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่สูง ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถ แม้ว่าบางคนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม แต่ทุกคนมีความสนใจและอยากให้มีการอบรมและยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนผู้ขับขี่ รถที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ต่ำผู้ขับขี่จะไม่เคยมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุรถ ส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับด้านแรงจูงใจในการเลือกทำพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ พบว่าผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่สูงจะมีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องรถและตนเอง มีความระมัดระวังในการขับขี่โดยให้เหตุผลว่า จะทำให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันตนเองไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องหยุดงาน เสียรายได้ ถ้าไม่ระมัดระวังแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะมีปัญหาตามมามากมาย ส่วนผู้ขับขี่รถ ที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ต่ำจะไม่ตรวจสอบความพร้อมของรถ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว ไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยว บางคนดื่มเหล้าระหว่างการขับขี่ โดยให้เหตุผลว่าขณะนั้นไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติ เพราะเชื่อว่าขับรถมานานควบคุมได้
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Subject research The Participation of Government Agencies and People in Road Accident Prevention and Reduction in Songkhla Province To meet the community's needs to create accident prevention solutions to develop existing groups, organizations, and partners in the community. In finding ways to prevent and solve accidents. By using the participation process in Songkhla Province, there are objectives 1. To study knowledge, attitudes, driving behaviors at risk of accidents before and after activities 2. To study the factors of driving accidents in Songkhla Province 3. To study guidelines for preventing driving accidents with the Participation of government agencies and people to prevent and reduce road accidents in Songkhla Province. By conducting qualitative and quantitative research, including samples of qualitative research, the stakeholder groups are relevant community representatives who are interested and willing to join the project. And community representatives Representatives of government agencies in the city of Songkhla Province, 20 people by conducting in-depth interviews with key informants who select a specific sample. Purposive Sampling: The quantitative research sample consisted of drivers who were experienced in driving with literacy qualities. Sample size calculation using the finished table of Krejcie & Morgan has a sample size of 383 people and can show the following results. The study results found that the analysis of factors that could predict participation behavior in driving accidents in driving were policy and knowledge of traffic laws. Leadership, behavior, attitude on the participatory behavior in driving accident prevention, it was found that the influential variables in Prediction of participatory behavior in driving accident prevention I.e. attitudes towards participation behavior in driving accidents. And behaviors with attitudes towards participatory behaviors in driving accidents. Equation 1 was able to predict participation behavior in driving accidents at 33.0% as a given variable. Behavior was the variable that was selected into Equation second and could predict participation behavior. Prevention of driving accidents increased by 11.6 percent, with attitudes towards driving accident prevention participation behavior. And practice can predict participation behavior in driving accident prevention by 44.6 percent. Found that the driver A vehicle with high participation behavior in driving accidents. Part rider Most have been involved in the prevention of accidents in driving. Although some people have never participated in the activities, everyone is interested and wants training. And willing to join the activity as for the driver A vehicle with a low participation prevention behavior in driving. The driver will not Ever participate in the prevention of car accidents. Most of them do not want to participate in activities for motivation in choosing to do participation behavior in driving accident prevention. It was found that motorists who had participatory behavior in preventing accidents in driving will be prepared for both cars and themselves. There is caution in driving by reasoning that Will make it safe to protect themselves, not wanting to get into an accident If there is an accident, you must stop working and lose your income. If you are not careful, then an accident occurs. There will be many problems. The driver Who has low participation behavior prevents driving accidents, will not check the vehicle's readiness, does not wear a helmet, drives fast, and does not give a turn signal. Some people drink alcohol while driving. By reasoning that at the time, I did not think that an accident would be easy Think that it should not be anything, not afraid that it will happen Because I believe that driving for a long time can be controlled.
ผู้แต่ง นัธทวัฒน์ ดีดาษ
พภัสสรณ์
วรภัทร์ถิระกุล
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปีที่ : 18
ฉบับที่ : 1
หน้า 233-246
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม; อุบัติเหตุจราจร; สงขลา
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; เมาแล้วขับ; การใช้ความเร็ว; หมวกนิรภัย; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/article/view/249011
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด Tuesday, June 14, 2022