TRSL thairoads thaihealth
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2553-2562
Factors Associated with Death from Motorcycle Accidents in Children and young Adults aged less than 20 years in Khon Kaen hospital, Khon Kaen Province, 2010-2019
บทคัดย่อ (ไทย) เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังแบบ Case-control study วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2553-2562 คำนวณกลุ่มตัวอย่างศึกษาได้ 342 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มเสียชีวิต 171 คนและกลุ่มไม่เสียชีวิต 171 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจีสติค (Multiple logistic regression) นำเสนอผล ค่า Adjusted Odds Ratio (ORadj) ช่วงเชื่อมั่น 95%CI กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านบุคคลคือ ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงและปานกลาง (ORadj = 61.76, 95% CI = 26.31-144.97) ปัจจัยด้านยานพาหนะ คือ การชนของรถจักรยานยนต์ถูกชนหรือชนกับรถเก๋ง ปิกอัพ หรือสามล้อ (ORadj = 3.39, 95% CI = 1.46-7.85) ส่วนปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ กระตุ้นเด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยมาตรฐานรัดสายรัดคาง ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ และวินัยความปลอดภัยเคร่งครัดตามกฎจราจร หรือการดูแลระบบความปลอดภัยของยานพาหนะ ลดโอกาสการถูกชนหรือชนกับยานพาหนะประเภทต่างๆ จะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง พิการ หรือเสียชีวิตของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชนได้
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Death from Motorcycle Accidents in Children and young adults aged less than 20 years has become a major problem of Thailand in over the past decade. This case-control study aimed to study factors associated with death from motorcycle accidents in children and young adults aged less than 20 years of age in Khon Kaen hospital, Khon Kaen province, 2010-2019. A total of 342 cases was divided into 171 samples of death and 171 samples of survivors. Data collection was obtained from injury surveillance records in the Khon Kaen hospital database. Data were analyzed using the descriptive and inferential statistics with multiple logistic regression and value presented as an adjusted odds ratio (ORadj), 95%CI and the statistical significance level of 0.05. The results indicated the following listed factors are associated with death from motorcycle accidents in children and young adults aged less than 20 years in Khon Kaen hospital, Khon Kaen province, 2010-2019, severity of head injury, as severe and moderate head injury (ORad j= 61.76, 95% CI = 26.31-144.97). The vehicle type factor, that is the collision of motorcycle only, or crashed with sedan car, small pickup trucks or tricycle (ORadj =3.39, 95% CI = 1.46-7.85). The segment of the road and environment factors were not statistically significance (p-value>0.05). Therefore, it is important to encourage or motivate children and young adults to wear a standard helmet with fastened chin strap to reduce severity of head injury, in conjunction with strict safety discipline according to traffic rules or careful for vehicle safety for reduce the chance of fatal injury when crashed or crashed with various vehicle types. Enforcement of these simple policies will reduce severity of injury, disability or death from motorcycle accidents in children and young adults.
ผู้แต่ง มงคล อัศวภูมิ
ธวัชชัย
อิ่มพูล
เลิศชัย
เจริญธัญรักษ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2022
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
วารสาร ชื่อวารสาร : วารสารสําานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ปีที่ : 29
ฉบับที่ : 2
หน้า 99-110
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี; อุบัติเหตุ; รถจักรยานยนต์
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; หมวกนิรภัย; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; กฎหมายจราจร; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/251525
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด Tuesday, August 9, 2022