TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
แสดงผล 1-5 ของ 134 รายการ
1
วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 24-35
2022
2
วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 31-47
2021
3
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, หน้า 142-155
2021
4
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, หน้า 86-97
2021
5
วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 39, หน้า 175-188
2021
การสืบค้นเพิ่มเติม
ปีที่เผยแพร่
ถึง
ภาษา
ประเภทของเอกสาร
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
การจัดเรียงผลการค้นหา
จัดเรียงเอกสารตาม
วิธีเรียงเอกสาร