คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมด้วยการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ฉัตรติมา คัมภีรคุปต์
ปีที่เผยแพร่ 2018
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ