คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อ เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน”
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ถวิลวดี บุรีกุล ,นิตยา โพธิ์นอก ,เลิศพร อุดมพงษ์ ,สมบัติ หวังเกษม
ปีที่เผยแพร่ 2019
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ