คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพโครงการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษาโค้งร้อยศพจังหวัดเลย)
ผู้แต่ง/หน่วยงาน กิ่งเก้า พรหมโคตร ,ปวีณา จันทร์ลา ,ธันยารัตน์ เสถียรนาม ,วรวิทย์ โพธิ์จันทร์ ,อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ ,ชัยชาญ ยุวนะศิริ ,คุณาธิป รวิวรรณ ,ไพฑูรย์ นาแซง ,วีระวัฒน์ วรรณกุล ,วุฒิพงษ์ กุศลคุ้ม
ปีที่เผยแพร่ 2021
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ