TRSL thairoads thaihealth
ชื่อเรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
บทคัดย่อ (ไทย) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสวัสดิภาพของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน การผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาศักยภาพตำรวจจราจรให้ยั่งยืนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยได้รวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับตำรวจจราจรที่สำคัญ ได้แก่

1) การป้องกันแก้ไข อันตราย 108 บนถนน ตามหลักวิศวกรรมจราจร 2) การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 3) เทคโนโลยีการจราจร 4) แหล่งทุนเพื่อพัฒนางานด้านการจราจร 5)การบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” 6) การตั้งจุดตรวจจราจรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย 7) การถอดบทเรียนความสำเร็จ ครูต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่ดีและการรวบรวมข้อมูลที่ดี องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุใน แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การรายงานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อออกมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์อุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและ สามารถส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับข้อติชมและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
บทคัดย่อ (อังกฤษ)
ผู้แต่ง พันตำรวจโท อมรชัย ลีลาขจรจิตร
พันตำรวจโท ภาณุพงศ์
ภาณุดุลกิตติ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า 212 หน้า
ประเภทเอกสาร หนังสือ
คำสำคัญ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร; การป้องกันแก้ไข; เทคโนโลยีการจราจร; การตั้งจุดตรวจจราจรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย; การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด Wednesday, February 22, 2017