TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) สำหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย
บทคัดย่อ (ไทย) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้การใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบเรีบยร้อย และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับประชาชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก นับได้ว่าดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำใบอนุญาตต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การจัดสรรเส้นทางการเดินรถสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง การดำเนินการตรวจสอบสภาพรถให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริบทของการขนส่งทางบกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเกิดจากลักษณะการเดินทางของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ หรือลักษณะของระบบขนส่งทางบกเองที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการขนส่ง หรือปริมาณของรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเกิดความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้บทบาทของกรมการขนส่งทางบกจำเป็นต้องมีความโดดเด่นขึ้นในแง่ของการเป็นผู้กำกับระบบขนส่งโดยสาธารณะ (Regulator) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกรมการขนส่งทางบกดังนี้คือ การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ คนขับขี่อย่างปลอดภัย และรถปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการควบคุมโดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตรงต่อสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางและมาตรการ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้สนับสนุน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
ผู้จัดพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2017
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
จำนวนหน้า 351 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ ระบบบริหารจัดการเดินรถ; รถโดยสารสาธารณะ; รถบรรทุก; GPS; ตำแหน่งบนโลก
หมวดหมู่ เทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะ
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 22 มกราคม 2561