TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การศึกษาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้คลิปอุบัติเหตุจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
A Study of Black Spot on U-Tune Point in front of Nakhon Sawan Provincial Public Health Office by Using Accident Video Clip from Close Circuit Television (CCTV)
บทคัดย่อ (ไทย) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของจุดอันตราย บริเวณจุดกลับรถทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมข้อมูลจากคลิปวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนคร จังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นำข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ collision diagram ผลการศึกษาพบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงสุดเวลา 08.00 - 08.59 น. (ร้อยละ 30.77) รองลงมา เวลา 17.00 - 17.59 น. (ร้อยละ 15.38) สภาพอากาศส่วนใหญ่ปกติ ร้อยละ 90.90 สภาพผิวถนนส่วนใหญ่แห้ง ร้อยละ 90.90 การมองเห็นเป็นช่วงเวลากลางวันทั้งหมด การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ประเภทรถทางตรงชนรถวิ่งเข้า-ออกสำนักงาน ร้อยละ 45.66 รองลงมาเป็นชนท้าย รถทางตรงชนรถกลับรถ รถเสียหลักจากการตัดหน้า เท่ากันคือร้อยละ 18.18 การดำเนินการแก้ไขช่วงเดือนที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ได้นำแผงกันจราจรแบบบรรจุน้ำกั้นบริเวณจุดกลับรถและจราจรมาอำนวยความสะดวกช่วงเช้า เวลาก่อนทำงาน แต่ยังพบอุบัติเหตุเกิดอีก ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ใช้วิธีการกลับรถจากจุดกลับรถที่ห่างจากสำนักงานออกไป หลีกเลี่ยงการใช้จุดกลับรถนี้ตัดเข้าสำนักงาน ผลักดันเป็นมาตรการองค์กร และนำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The purpose of this study was to investigate the characteristics of traffic accidents at a U-turn point for entering to Nakhon Sawan provincial public health office, to explore the factors that contribute to road traffic injury and to be information support for creating a strategy or guidelines to prevent traffic accidents. Data were collected from video clips recorded traffic accidents by CCTV of Nakhon Sawan municipal office during the period from 1st February 2017 to 31st January 2018; and were analyzed by collision diagram. The results demonstrated that the timings that causes of highest road accidents were at 8:00 - 8.59 a.m. (30.17%) and 5.00 - 5.59 p.m. (15.38%). The weather condition was mostly normal (90.90%) and the condition of the road was dry (90.90%). Most of the accidents were straight running cars hitting those entered and exited the offices, 45.66%, followed by rear-end collision and straight-way cars hit a U-turn cars (18.18%). To solve the problem, a traffic barrier was placed at the U-turn point and a traffic police was assigned to facilitate the flow in the morning before the working hours. Such efforts were not enough as traffic accidents frequently occurred . Therefore, people should be regularly advised to avoid traffic accident by using other U-tern points. In addition, the information about the problem should be widely shared; and structural interventions to reduce the risks should be explored and implemented.
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ : 30

ฉบับที่ : 3
หน้า 464-470
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ แผนผังการชน; จุดเสี่ยงอันตรายบนถนน; กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/11326
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 29 เมษายน 2565