เกี่ยวกับ Thailand Road Safety Literature

เกี่ยวกับ TRSL

ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอในงานประชุมสัมมนาต่างๆ
ดังนั้น หากได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลที่เป็นสื่อกลางรวบรวมผลงานด้านวิชาการดังกล่าวไว้ในที่เดียวกัน จะเป็นการช่วยสนับสนุนกลไกการนำแหล่งความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยังส่งเสริมกระบวนการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหลากหลายประเด็น เพื่อนำไปถ่ายทอดหรือนำเสนอให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับทราบ ตลอดจนเป็นรากฐานให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยได้ทราบถึงองค์ความรู้ทั้งในส่วนที่มีอยู่และในส่วนที่ยังขาด เพื่อจะได้มุ่งเน้นการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้เกิด “องค์ความรู้ใหม่” ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ในระยะยาว
ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (Thailand Road Safety Literature Database: TRSL) ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์
  • รวบรวมเอกสารความรู้ประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ รายงาน สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ตลอดจนบทความนำเสนองานสัมมนา บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในประเทศและระดับนานชาติ
     
  • จำแนกเอกสารตามหมวดหมู่ ได้แก่ ผู้ใช้ถนนและพฤติกรรมเสี่ยง ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการ และข้อมูลและสถานการณ์ปัญหา เพื่อการสืบค้นที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
     
  • สืบค้นง่ายและสะดวก มีระบบสืบค้นหาเอกสารที่ง่ายและสะดวก ตามชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ รวมถึงการค้นหาแบบละเอียด สามารถเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือปีที่เผยแพร่ พร้อมทั้งพิมพ์หรือส่งอีเมลล์รายละเอียดของเอกสารที่สนใจ
     
  • แจ้งข่าวสารอัพเดตแก่สมาชิก ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เพื่อรับทราบข่าวสารอัพเดตเกี่ยวกับเอกสารความรู้ที่เข้าใหม่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ