การกรองข้อมูล

การแสดงข้อมูล: ประเภท: หมวดหมู่: หัวข้อย่อย: ปีเผยแพร่เริ่มต้น: ปีเผยแพร่เริ่มต้น:

สถิติฐานข้อมูล

เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมแหล่งเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 800 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทาง ถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์ คุณสามารถเลือกดูรายละเอียดของ แหล่งเอกสารที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนหน้าเพจนี้

จํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2022

ร้อยละของจํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2022 จำแนกตามประเภทเอกสาร

หัวข้อย่อย

จำนวนเอกสาร