TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากปัจจัยทางเรขาคณิตและทางกายภาพ รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย; กรณีศึกษาทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ในสภาพการจราจรแบบ Free Flow
A Study on Driving Behavior of Passenger Car from Geometric and Physical Factors including Road Safety Devices; A Case Study of 2 Lane Highway in Free Flow Traffic Condition.
บทคัดย่อ (ไทย) อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิดอุบัติเหตุเป็นลำดับที่ 2 มีสาเหตุหลักเกิดจากการขับเร็วเกินกำหนด วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ต้องการทราบปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วแตกต่างจากความเร็วที่ออกเบบบนถนนทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรในลักษณะเป็นทางโค้งต่างๆ ถนนโค้งแนวราบได้สำรวจข้อมูลถนนในเขตจังหวัดสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข 214, 24, 226, 2077, 224 และ 2081 ถนนโค้งแนวดิ่งในเขตจังหวัดเพรชบูรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 12, 2196 และ 2258 ตามแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบขนาด 23 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างความเร็วทั้งสอง พบว่าโค้งแนวราบมีปัจจัยหลักคือรัศมีโค้งและความกว้างไหล่ทาง โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.379 ส่วนโค้งแนวดิ่งพฤติกรรมการขับขี่ระหว่างโค้งคว่ำและโค้งหงายมีปัจจัยหลักต่างกัน โค้งคว่ำปัจจัยหลักคือผลต่างทางพิชคณิตของความชัน มีค่า R2 เท่ากับ 0.635 ส่วนโค้งหงายไม่พบปํจจัยหลักใด เพราะมีพฤติกรรมการขับขี่เหมือนรถทางตรง โดยมีปัจัยหลักคือความกว้างไหล่ทาง ผลการศึกษาพบว่าถนนทางหลวงที่ออกแบบไว้มีประสิทธิภาพและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีพฤติกรรมการขับขี่ใช้ความเร็วสูงกว่าความเร็วที่ออกแบบและตามที่กฎหมายกำหนด
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Road accident is a significant problem in Thailand. It causes a lot of injury and loss. The second most of involved vehicles in the accident is passenger car and the driver over speed limit is the primary cause of accidents. This research studied the physical factors that cause the drivers used speed which is different from the design speed on curve shape – 2 lane highway. For a horizontal curve case, Highway No. 214, 24, 226, 2077, 224, and 2081 in Surin province are surveyed and for a vertical curve, Highway No. 12, 2196 and 2258 in Phetchabun province are surveyed by full factorial experiment size 23. All of data were analyzed a physical factor relating to the difference of speed. For a horizontal curve, the major factor is radius of curve and width of shoulder with an R2 is 0.379. For a vertical curve, the major of factor is different from crest and sag curve. Crest curve has an algebraic difference in grade for a major of factor with an R2 is 0.635. Sag curve has no significant factor because it like on straight route. The result of this research is show the highway were designed to efficiently, and passenger cars are driving over speed limit.
ผู้แต่ง นิรันดร์ จันทร์ชม
สุพรชัย
อุทัยนฤมล
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
สัมมนา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาเเห่งชาติ
ครั้งที่ : 20

โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
จำนวนหน้า 10 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ ความเร็วรถยนต์ขณะขับขี่; ความเร็วเฉพาะจุด; ความปลอดภัยทางถนน; พฤติกรรมการขับขี่; การออกแบบถนนทางเรขาคณิต
หมวดหมู่ การใช้ความเร็ว; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://ncce20.org/ncce20_proceeding/assets/file/101-TRL.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 28 ธันวาคม 2558