TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การศึกษาความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบ้านคลองแงะ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
A Study of Road in Small Urban Area A Case Study of Ban Khlongngae, Amphoe Sadao, Changwat Songkhla.
บทคัดย่อ (ไทย) อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณในเขตชุมชนเมืองที่มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน มีรถวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงและมีการเข้าออกพื้นที่สองข้างทางโดยไม่มีการควบคุมทางเข้าออก หรือมีปริมาณการกลับรถค่อนข้างสูง ทาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 พบว่าชุมชนคลองแงะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 52 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 12 คน และผู้บาดเจ็บ 26 คน สำเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งมีมากถึง 83.02% บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาขนาดและสืบค้นสำเหตุของประเด็นปัญหาทางกายภาพของถนนในชุมชน เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อลดจำนวนและความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจาก สถานีตำรวจ กรมทางหลวง และการสอบถามขอข้อมูลอุบัติเหตุจากคนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมระบุจุดเสี่ยงและจุดอันตราย แล้วทำการตรวจสอบประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่าถนนสายหลักมีความเร็วในการสัญจรสูงกว่า70 กม./ชม. เมื่อวิ่งตัดผ่านบริเวณชุมชน ปริมาณการสัญจรของยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณข้างทางและกลับรถค่อนข้างสูง และมีการสัญจรของยานพาหนะที่มีความเร็วสูงและต่าปะปนกันบนถนนสายเดียวกัน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อลดความเร็วในการสัญจรขณะผ่านบริเวณชุมชน รวมถึงการติดตั้งป้ายจราจรเตือนพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็ว เช่น แถบเตือนลูกระนาดก่อนเข้าเขตชุมชน หรือใช้เทคนิคการสยบการจราจร เช่น เนินชะลอความเร็วบนถนนที่มีการเข้าออก หรือลดขนาดช่องจราจรบนทางหลวงสายหลักเมื่อผ่านชุมชน
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Road accidents were important problem of the country; especially, small urban areas were broken a trail with main highways and many cars drove at high speed including there were gateways on both sides of road without control or vehicles were quite high to reverse a car. As a result, commuters and pedestrians were at risk of accidents. Moreover, statistical data was from Royal Thai Police during the year of 2010-2012 found that Khlong Ngae community about 52 times, 12 dead and 26 victims. Main reason of accidents caused over speed, which was up to 83.02%. This article aimed to examine size and reasons of physical problem relating to roads in the community as well as this was to present approaches for prevention and improvement to reduce number and severity of accidents. The data was collected from police stations, Department of Highways and enquiry from people in the area to identify about dangerous and risk points, and then audit the safety issues. The results main roads consisted of traffic speeds over 70 km/h when drove through the community, traffic volumes were high on both sides and u-turn points. This increase the risk of accidents safety improvement Approaches were to reduce speed through the community including installation of road signs and speed bumps before entering the community or special techniques such as speed bumps on the road with gateways or reduction of traffic lanes on main highways which were through the community.
ผู้แต่ง ศิริธงชัย ชูนาคา
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
สัมมนา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาเเห่งชาติ
ครั้งที่ : 20

โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
จำนวนหน้า 7 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ อุบัติเหตุ; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน
หมวดหมู่ การใช้ความเร็ว; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://ncce20.org/ncce20_proceeding/assets/file/261-TRL.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 28 ธันวาคม 2558