TRSL
  • thairoads
  • thaihealth

สถิติฐานข้อมูล


เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมแหล่งเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 800 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทาง ถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์ คุณสามารถเลือกดูรายละเอียดของ แหล่งเอกสารที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนหน้าเพจนี้
จํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2019

The chart showing Series 1 series.

ร้อยละของจํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2019
จำแนกตามประเภทเอกสาร

The chart showing Series 1 series.

ร้อยละของจํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL 1970 ถึง 2019
จําแนกตามหมวดหมู่ความรู้

The chart showing Series 1 series.

หัวข้อย่อยจำนวนเอกสาร
การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 157
การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 136
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง 133
หมวกนิรภัย 115
การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 100
แบบจำลองและการวิเคราะห์ปัจจัยของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 95
เมาแล้วขับ 84
แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 77
จุดอันตรายและจุดเสี่ยง 76
ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน 76
การใช้ความเร็ว 71
ระบบรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 66
กฎหมายจราจร 62
พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 57
การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน 47
การมีส่วนร่วมของชุมชน 44
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 42
การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย 41
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย 40
ปัญหาวัยรุ่น 37
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 33
เข็มขัดนิรภัย 31
ใบขับขี่ 30
ความอ่อนล้าหรือง่วงนอน 28
การประเมินระดับความปลอดภัยของถนน 28
อุบัติเหตุรถโดยสาร 28
ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ของอุบัติเหตุทางถนน 27
เครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 27
ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย 25
ประสิทธิภาพของมาตรการด้านวิศวกรรม 24
การให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 21
การออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัย 18
ความปลอดภัยบริเวณข้างทาง (Roadside safety) 15
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 15
การฝึกหัดขับขี่ 14
บทบาทและการมีส่วนของภาคเอกชน 13
การประกันภัยและการชดเชยเยียวยา 11
มาตรการลดความเร็วของยานพาหนะ (Traffic calming 11
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 10
การใช้โทรศัพท์ 10
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ถนน 8
การทดสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ 8
เทคโนโลยีของการบังคับใช้กฎหมาย 8
อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย 7
เทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะ 6
การเปิดไฟหน้ารถ 4
การขับขี่ย้อนศร 2

จํานวนแหล่งเอกสารในฐานข้อมูล TRSL ตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2019
ผู้ใช้ถนนและพฤติกรรมเสี่ยง

The chart showing Series 1 series.

หน่วยงานจำนวนเอกสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล95
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย59
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่30
มหาวิทยาลัยขอนแก่น29
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์23
สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย16
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์16
กรมทางหลวง15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์14
มหาวิทยาลัยบูรพา14
มหาวิทยาลัยมหิดล14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์14
โรงพยาบาลขอนแก่น14
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่10
มหาวิทยาลัยนเรศวร10
มหาวิทยาลัยเกริก9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี8
มหาวิทยาลัยนเรศวร8
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข8
Asian Institute of Technology7
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย5
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร5
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร5
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)5
สถาบันพระปกเกล้า5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย4
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย4
Chulalongkorn University3
กระทรวงสาธารณสุข3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น3
มหาวิทยาลัยบูรพา3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร3
มูลนิธิเมาไม่ขับ3
โรงพยาบาลชัยภูมิ3
โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต3
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) กระทรวงมหาดไทย 3
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ2
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) กระทรวงมหาดไทย 2
กระทรวงคมนาคม2
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2
บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2
มหาวิทยาลัยศิลปากร2
มูลนิธิไทยโรดส์ และ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย2
ไม่ระบุ2
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา2
โรงพยาบาลรามาธิบดี2
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข2
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ2
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข2
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค2
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก สำนักวิศวกรรมยานยนต์ 1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1
 สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย 1
 สำนักงานโครงการวิจัยและตำรา โรงพยาบาลขอนแก่น1
Bangkok Metropolitan Administration and UNITED NATIONS 1
Department of Biostatstics/Faculty of Public Health Mahidol Universtity1
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand 1
Department of highway1
Faculty of Health and Sport Science, Thaksin University, Phatthalung Province, 93110, Thailand1
Office of Transport and Traffic Policy and Planning1
Queensland University of Technology1
Save the Children1
University of Southern California1
กรมการขนส่งทางบก1
กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย1
กรมตำรวจ1
กรมตำรวจทางหลวง1
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1
กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ1
กรุงเทพธุรกิจ1
กรุงเทพฯ1
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม1
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก1
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่1
กองบัญชาการศึกษา1
กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข1
กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1
กองระบาดวิทยา, คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร1
กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข1
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข1
การแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข1
แขวงการทางเชียงรายที่ 11
แขวงการทางเชียงรายที่ 1 และคณะท างานโครงการการจัดท าฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยบนทางหลวง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย 1
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)1
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุ จังหวัดเลย1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1
จังหวัดขอนแก่น1
จังหวัดสุพรรณบุรี1
จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย1
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์1
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด1
บริษัท สวีดิช เนชั่นแนล โรด คอนซัลติ้ง เอบี จำกัด1
แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)1
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด1
ฝ่ายศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกองวิศวกรรมการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม1
ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (AIT)1
มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.1
มหาวิทยาลัยคริสเตียน1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล1
มหาวิทยาลัยทักษิณ1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา1
มหาวิทยาลัยธรรมชาติ1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
มหาวิทยาลัยป.พ.1
มหาวิทยาลัยมหิดล การพยาบาลสาธารณสุข1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1
มหาวิทยาลัยรามคำเเหง1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
มูลนิธิช่วยไร้พรหมแดน1
มูลนิธิไทยโรดส์1
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน1
มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย1
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก1
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ1
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1
มูลนิธิหมอชาวบ้าน1
โรงพยบาลรามาธิบดี1
โรงพยาบาลขอนแก่น1
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด1
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี1
โรงพยาบาลชลประทาน1
โรงพยาบาลเชียงกลาง1
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี1
โรงพยาบาลน่าน1
โรงพยาบาลบ้านโป่ง1
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี1
โรงพยาบาลบ้านไผ่1
โรงพยาบาลปัตตานี1
โรงพยาบาลปากช่องนานา1
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี1
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น1
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1
โรงพยาบาลโพธาราม 1
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช1
โรงพยาบาลมุกดาหาร1
โรงพยาบาลแม่สอด1
โรงพยาบาลยโสธร1
โรงพยาบาลยางตลาด1
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด1
โรงพยาบาลรัตภูมิ1
โรงพยาบาลราชวิถี1
โรงพยาบาลลำปาง1
โรงพยาบาลเลย1
โรงพยาบาลเลิดสิน1
โรงพยาบาลวังน้อย1
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี1
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์1
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ1
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย1
โรงพยาบาลสตูล1
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา1
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์1
โรงพยาบาลสุโขทัย1
โรงพยาบาลหนองคาย1
โรงเรียนมหิศราธิบดี1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)1
วชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร1
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม1
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1
วิทยาลัยพยาบาลเกิ้อการุณย์ วชิรพยาบาลเขตดุสิต1
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์1
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 1
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล1
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 1
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย1
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก1
ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน1
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย1
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์1
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา1
สถานีวิทยุชุมพล คนรักบ้านเกิด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์1
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย(สอส.)1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์1
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย1
สภ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น1
ส่วนพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์1
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข)1
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข1
สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)1
สำนักงานโครงการวิจัยและตำราโรงพยาบาลขอนแก่น 1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม1
สำนักงานบริหารโครงการวิจัยและตำรา โรงพยาบาลขอนแก่น1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข1
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา1
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี1
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย1
สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย1
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค1
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข1
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง/กรมทางหลวง1
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (สสท.) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม1
สำนักอำนวยความปลอดภัย1
สุขภาพแห่งชาติ1
หน่วยจัดการความรู้คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล1
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้า ใส อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1