TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การสืบสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันตรายข้างทาง : กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์)
Crash Investigation of Roadside Hazards : Case Study of Highway 414 (Lopburi Ramet Road)
บทคัดย่อ (ไทย) อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันตรายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ.2556 พบว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันตรายข้างทาง จะมีสัดส่วนเฉลี่ยถึง 69.15 % ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดาเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุอันตรายข้างทางอย่างบูรณาการ แต่ลักษณะของการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้จากการสันนิษฐานและคาบอกเล่า ซึ่งมักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางที่เกิดขึ้น โดยเริ่มค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอันตรายข้างทาง ได้แก่ คน ยานพาหนะ และถนน/สิ่งแวดล้อม แล้วตอบคาถามสาคัญเหล่านี้ได้แก่ เกิดอะไรขึ้น, เกิดที่ไหน, เกิดเมื่อไหร่, เกิดกับใคร และทาไมถึงเกิด แล้วเสนอแนะแนวทางแก้ไข การสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีจะนาไปสู่การแก้ไขในอนาคตอย่างยั่งยืน และงานวิจัยนี้ยังได้นาโปรแกรม Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) มาประยุกต์ใช้ทดสอบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการออกแบบ โดยใช้ 2 โมดูลในการศึกษา คือ Policy Review และ Design Consistency เนื่องจากเป็นโมดูลที่ใช้ประเมินการออกแบบทางเรขาคณิต ซึ่งพบว่า การใช้โปรแกรมสามารถช่วยให้ผู้ออกแบบพิจารณาถึงจุดเสี่ยงที่ควรปรับปรุง
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Roadside hazards on Highway 414 (Lopburi Ramet Road) often frequently occurred. The statistics of Thailand road accidents from 2009 to 2013 reported the roadside hazards had average occurred 69.15% of all road accidents. Currently, there are officials from various agencies, both government and private sector operate and collect the integration data of the roadside hazards and accidents. However, much previous research used the hearsay and assumption data which usually based on the incomplete basis data and had not detailed as it should. This study aims to investigate the causes of the roadside hazards and accidents by concerning road collisions such as human error, vehicle design and maintenance, and road design. Afterwards, investigate and analyze the data, for example, what, where, when, who and why the roadside accident occurred. Finally, summarize the causes of roadside accidents and propose the sustainability guidelines to solve problems. And this research has also led to the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) applied test. To increase road safety in the design by using 2 modules : Policy Review and Design Consistency modules. Because of modules are evaluate geometric design Road safety evaluation which indicate that application of the program can help designer in finding hazardous locations in the design.
ผู้แต่ง พนมศักดิ์ รุ่งรัตน์
ชลัท
ทิพากรเกียรติ
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
สัมมนา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ : 20

โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
จำนวนหน้า 9 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ อันตรายข้างทาง; การสืบสวน; ความปลอดภัยทางถนน; IHSDM
หมวดหมู่ ความปลอดภัยบริเวณข้างทาง (Roadside safety); การออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัย ; การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://ncce20.org/ncce20_proceeding/assets/file/429-TRL.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 28 ธันวาคม 2558