TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง โครงการจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
บทคัดย่อ (ไทย) ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 26,000 คนต่อปี ในขณะที่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยงานทางด้านอุบัติเหตุของไทย ประเมินว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุประมาณปีละ 24,000 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นทางการจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตในปีดังกล่าวที่ 9,060 คน และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 14,033 คน ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลกประเมินว่าอุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยถึง 230,000 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดังนั้น หากข้อมูลของ องค์การอนามัยโลกเป็นจริงประเทศไทยอาจมีการสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงถึง 450,000 แสนล้านบาทต่อปี หรือ เท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็ได้ ไม่ว่าอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเป็น 2.81 หรือ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือไม่ว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ 9,060 หรือ 24,000 คนต่อปี ก็เป็นตัวเลขที่มิอาจยอมรับได้ทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องอุบัติเหตุจึงได้ถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง อาทิ เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทที่ 1 บทนำ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 1-2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรมทางหลวง และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง กรมการขนส่งทางบกเองก็เป็นหน่วยงาน หลักอีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากกรมการขนส่ง [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง
หน่วยงาน สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก สำนักวิศวกรรมยานยนต์
ผู้สนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2017
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
จำนวนหน้า 367 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ แผนความปลอดภัย; แผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน; ้กรมการขนส่งทางบก; การใช้รถใช้ถน; ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
หมวดหมู่ ีแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2560