TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
Design of guideline to prevent traffic accidents through participation of the network Yang Sisurat District, Mahasarakham province
บทคัดย่อ (ไทย) บทนำ : การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถลดการบาดเจ็บ พิการและสูญเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกทั้งทำให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรอำเภอยางสีสุราช จำนวน 163 คน การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต สนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558

ผลการศึกษา : ระยะที่ 1 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอำเภอยางสีสุราช พบว่า มีปัจจัยอยู่ 2 อย่างคือ 1) ปัญหาความเสี่ยงของถนนที่มีการชำรุด จุดเสี่ยงต้องระวังพิเศษเช่น โรงเรียน ตลาดนัด 2) พฤติกรรมการใช้รถ การไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้สุราและของมึนเมาในขณะขับรถ ใช้ความเร็วสูงเกิดกฎหมายกำหนด ระยะที่ 2 การแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย 1) โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย กิจกรรมการทำสัญญาณจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยง 2) กิจกรรมจัดระบบการจอดรถและการใช้ทางเดินรถ 3) กิจกรรมแก้ไขการปัญหาอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน ระยะที่ 3 การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอยางสีสุราช สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างต่อเนื่อง และให้มีการดำเนินการขยายผลสู่ระดับตำบลต่อไป

สรุป : ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งการให้ความรู้หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาไม่สามารถป้องกันการ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Introduction : Prevention of traffic accidents is extremely important. You can reduce injury, disability and death. also reduces economic loss as well.

Objective : To Design of guideline to prevent traffic accidents through participation of the network Yang Sisurat District

Method : This study was action research. The target group for the study of the 163 Parties to the network responsible for a traffic accident, Yang Sisurat District. Data were collected through observations, field notes, focus-group interviews, and questionnaires. Research conducted from April 2014 to late April 2015.

Results : Phase one problem, traffic accidents Yang Sisurat District found that 1) the risk that the damaged road accidents frequently as school market. 2) risk behavior in the car. Not wearing helmets, drinking and driving speed. Phase 2 solutions a traffic accident. 1) the accident and disaster preparedness. 2) The traffic signal 3) organization of parking and road use 4) the troubleshooting a traffic accident in school. Phase 3 evaluation of the project to prevent traffic accidents showed that reducing risk factors to cause the accident was continuing. also the operation expanded to the district level.

Conclusion : Factors that cause traffic accidents. The education or law enforcement, the past can prevent traffic accidents. But the involvement of partners in creating solutions to prevent traffic accidents, in line with the lifestyle and community conte [+]
ผู้แต่ง ชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา
สุทธินนท์
เสนารินทร์
กรรณพร
บัวลีวัน
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
วารสาร วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีที่ : 13

ฉบับที่ : 2
หน้า 17-23
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ แนวทางป้องกัน; อุบัติเหตุจราจร; การมีส่วนร่วม; สถิติการตายจาก อุบัติเหตุบนท้องถนนจากทั่วโลก; วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาปัญหา
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2560