TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานคร : เขตสายไหม
A Study for Developing Policy Recommendations for Road Accidents Reduction in the Area of Bangkok Metropolitan: A Case of Sai Mai District
บทคัดย่อ (ไทย) ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล เป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งกาลังเผชิญอยู่โดยมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงขึ้น ทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ผลเสียต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สินและความสูญเสียทางงบประมาณและการลงทุนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าว ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานคร: เขตสายไหม และการดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาจราจรทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ได้แก่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้รู้ ผู้ให้ข้อมูลความเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจราจรและข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาคประชาชน ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยทางถนนในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจาจรทางบกผลการศึกษาพบว่า

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานคร: เขตสายไหม มีดังนี้ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านถนน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก

2.ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตสายไหมโดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ( [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Street accident in Bangkok and suburban areas is a serious problem that causes high rate of dead and casualty. It also leads to economic problem, health and life degeneration, and property loss. All these troubles have been frightening people for long time. Nowadays, the problem seems to be more severe. The researcher, therefore, investigated factors affecting street accident in Bangkok: Saimai District. The solutions on traffic problem from both governmental and private sectors were also studied to create more possible guidance. Interview was approached to obtain the data. Related people including traffic policy governor, police, scholars, insurance company officers, rescue team, and personnel from governmental and private sectors were interviewed. Moreover, accident reducing campaign participants, private and public car drivers were also approached. The study found that: 1. Factors affecting street accident in Bangkok: Saimai District were human, vehicles, street condition, and environment. These four dimensions were significantly related to each other causing possible street accident; 2. The researcher suggested that the solutions for traffic problem in Bangkok: Saimai District were divided into three phases including (1) urgent period which takes 1-3 years, (2) medium period which takes 3-5 years, and (3) long-term period which takes more than 5 years. The solutions solving the traffic problem in Bangkok: Saimai District ought to cover all stated dimensions.
ผู้แต่ง ดรุณี ศรีมณีรัตน์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
สัมมนา International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance and Transformative Leadership in Asia
ครั้งที่ : 4
จำนวนหน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ นโยบายสาธารณะ; อุบัติเหตุทางถนน; กรุงเทพมหานคร; ประเทศไทย; การป้องกันอุบัติภัยทางถนน
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2560