TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง รายงานแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
บทคัดย่อ (ไทย) ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 26,000 คนต่อปี ในขณะที่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยงานทางด้านอุบัติเหตุของไทย ประเมินว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณปีละ 24,000 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นทางการจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตในปีดังกล่าวที่ 9,060 คน และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 14,033 คน ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลกประเมินว่าอุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยถึง 230,000 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดังนั้น หากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเป็นจริงประเทศไทยอาจมีการสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงถึง 450,000 แสนล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็ได้ ไม่ว่าอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเป็น 2.81 หรือ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือไม่ว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ 9,060 หรือ 24,000 คนต่อปี ก็เป็นตัวเลขที่มิอาจยอมรับได้ทั้งสิ้น ดังนั้นเรื่องอุบัติเหตุจึงได้ถูกกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง อาทิ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง กรมการขนส่งทางบกเองก็เป็นหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุม กากับ ดูแล การจดทะเบียนรถและออกใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเท่ากับว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดูแลรถและผู้ขับรถ ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยหลักจาก 4 ปัจจ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้สนับสนุน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
จำนวนหน้า 38 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ; แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน; แผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน; ความปลอดภัยทางถนน; กรมการขนส่งทางบก
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2560