TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง แนวทางการประเมิน การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI
บทคัดย่อ (ไทย) อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมาโดยตลอด การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ร่วมกันคิดมามาตรการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการบาดเจ็บเพื่อชี้เป้า และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรคได้พัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการที่มีประสิทธิภาพและประเมินผลได้ดีที่สุด โดยประยุกต์ใช้ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) หรืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับอำเภอ เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในอำเภอและท้องถิ่น โดยประยุกต์แนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกลยุทธ์ 5 ส. เป็นกรอบการดำเนินงาน 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง และจัดทำสถานการณ์ปัญหา 2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา (RTI team อำเภอ) 4. มีแผนงาน/โครงการ 5. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 6. การดำเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 7. การดำเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 8. การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 9. การขับเคลื่อนทีมระดับตำบล/ท้องถิ่น/หน่วยงาน (RTI Team ตำบล) 10. การ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
ศาสตรา
รีพรม
สุธาทิพย์
ภัทรกุลวณิชย์
ชลธิชา
คำสอ
พานนท์
ศรีสุวรรณ
พรรษา
สวนพุฒ
กฤศ
เรียงไธสง
บารเมษฐ์
ผมคำ
วรัญชภรณ์
พลเขตร์
หน่วยงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน -
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
จำนวนหน้า 55 หน้า
ประเภทเอกสาร หนังสือ
คำสำคัญ การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน; อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน; สาเหตุหลักจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด; พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้อุบัติเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น; กลยุทธ์ 5 ส.
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2560