TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ROAD AND TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT FOR ASEAN COMMUNITY OF PAI DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
บทคัดย่อ (ไทย) การศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชุมสนทนากลุ่มย่อย โดยมีผู้แทนระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว หรืองานด้านอุบัติเหตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐและเอกชนเข้าร่วมให้ข้อมูล ส่วนที่สองเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยมี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูล และในส่วนที่สามเป็นการประชุมระดมความคิด โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปายและกลุ่มภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการ ที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรกด้านผู้ขับขี่ เกิดจากการไม่ทราบ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและขาดทักษะในการขับขี่ ด้านที่สองด้านยานพาหนะ เกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานและการใช้ยานพาหนะผิดประเภท ด้านที่สามด้านถนน เกิดจากสภาพผิวการจราจรที่ชำรุดและลักษณะของถนนที่คดเคี้ยว ด้านที่สี่ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจากการติดตั้งป้ายและสภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และด้านที่ห้าด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เกิดจากบังคับใช้กฎหมายขาดความต่อเนื่องและเลือกปฏิบัติ ส่วนการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ดำเนินการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้ก [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The purposes of this research were to study the causes of traffic accidents, to investigate the road traffic safety management system of officers in charge and to explore the road traffic safety management for the advent of the ASEAN community of Pai district, Mae Hong Son province. There were three phases of this research. First, the data were collected from focus group discussions. The sample group consisted of participating government officers and private organization officers involving in tourism or accident issue. Second, the data were collected by questionnaires from the local residents. Finally, the data were collected by brainstorming among operational committee members in the district who weren’t the sample group in the focus group discussions. The results of study revealed that there were five factors of traffic accidents. First, the drivers didn’t follow the traffic rules and lacked driving skills. Second, the vehicles weren’t ready for use and wrong vihicles were used. Third, the road surface was damaged and there were curves. Fourth, the visibility was poor because of advertisement signboards and bad weather. Last, traffic laws were not enforced regularly and were discriminatory. For road safety managements, five agencies should be involved. Traffic police should set up checkpoints and enforce the rules. Department of Highways should survey roads and repair damage, traffic control devices and street lights. Public Health officers should provide relevant knowle [+]
ผู้แต่ง นวพร จารุมณี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชา และคณะ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รูปแบบผลงาน วิทยานิพนธ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2018
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
จำนวนหน้า 186 หน้า
ประเภทเอกสาร สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ความปลอดภัยทางถนน; อุบัติเหตุทางถนน; การจัดการความปลอดภัยการจราจร; ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ; ประชาคมอาเซียน
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ใบขับขี่; การฝึกหัดขับขี่; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; เครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย; สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ถนน; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย; ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://www.graduate.cmru.ac.th/core/km_file/401.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 05 สิงหาคม 2565