TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษา ถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
The factors affecting road traffic accidents; a case study in Supasarnrangsan road, Hatyai city municipality, Songkhla, Thailand.
บทคัดย่อ (ไทย) ปัญหาการจราจร นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างไม่มีทิศทาง ไร้ขีดจำกัด โดยปัญหาด้านการจราจรที่สำคัญ ที่มีแนวโน้มทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ก่อให้เกิดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินแก่ตัวผู้ประสบเหตุเองและความเสียหายให้กับภาครัฐ ในการสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองที่เริ่มมีการขยายตัวของชุมชน มีถนนหลายสายตัดผ่าน และ ถนนศุภสารรังสรรค์เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งในด้านของการคมนาคมสัญจร และมีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษาถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรและข้อมูลด้านอุบัติเหตุในพื้นที่ ในระดับผู้ปฏิบัติหน้าที่และระดับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย, เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย, ประชาชนทั่วไป จากการศึกษา พบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษาถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ขับขี่, ปัจจัยด้านถนน, ปัจจัยด้านยานพาหนะ, และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันและมีความสำคัญที่มีผลในการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนเป็นอย่างยิ่ง 2. แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษาถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายจากเจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด, การศึกษาอบร [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Traffic problems are the one problem that affected from the unplanned expansion of urban communities leading to traffic jam, road traffic accidents etc. But the significant factor effected to increasing death rates, trauma, property damage and economic loss is the road traffic accidents. Hat Yai is the largest city of Songkhla Province, which has expanded rapidly. Nowadays, it is more severe traffic jam and increases number of accidents. Supasarnrangsan road is the highest rate traffic accidents in Hat Yai. So the researcher is interested in studying the factors that affected to traffic accidents in Supasarnrangsan road, Amphoe Hat Yai, Songkhla and strategy to solve traffic accident. The researcher collected data by interview experienced person such as policemen, rescue volunteer staffs, insurance officers and commuters. According to this study, the results revealed that. 1. The factors affected to traffic accidents in Supasarnrangsan road, Amphoe Hat Yai, Songkhla are human factor, condition of roads, vehicle and environment. 2. The solutions for reducing traffic accidents is setting and enforcing laws, raising public awareness, designing safer infrastructure; setting traffic control equipment, decline blind spot on the road and roadside environment improvement.
ผู้แต่ง เศรษฐกาญจน์ ทิพโอสถ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2018
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
จำนวนหน้า
ประเภทเอกสาร บทความวิชาการ
คำสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด; อุบัติเหตุจราจร; ถนนศุภสารรังสรรค์; เทศบาลนครหาดใหญ่; แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ
หมวดหมู่ อุบัติเหตุจราจร; ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; เครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย; ความปลอดภัยบริเวณข้างทาง (Roadside safety); ประสิทธิภาพของมาตรการด้านวิศวกรรม ; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; บทบาทและการมีส่วนของภาคเอกชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://www.ba-abstract.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/351.ru
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 05 สิงหาคม 2565