TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว กรณีรถกระบะพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ว – จันทบุรี วันที่ 19 เมษายน 2561
The road traffic injuries investigation of Mass caused on Wan Lai Sakaeo Festival 2018, from a small truck flipped upside down on Highway 317 Sakaeo – Chanthaburi , 19 April 2018.
บทคัดย่อ (ไทย) วันที่ 23 เมษายน 2561 ทีมสอบสวน (JIT) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และทีมสหวิชาชีพ จังหวัดสระแก้ว ได้ลงสอบสวนอบุัติเหตุหมู่รถกระบะพลิกคว่ำ บนทางหลวงหมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (1) เพื่ออธิบายเหตุการณ์ ลักษณะทางระบาดวิทยา (2) ค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบาย แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในอนาคต โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางการแพทย์ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เห็นเหตุการณ์และญาติ ผู้ประสบเหตุ สำรวจสถานที่เกิดเหตุการณ์ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์หาปัจจัยที่นำไปสู่การบาดเจ็บด้วยวิธีการของ Haddon matrix ผลการสอบสวนพบว่า (1) อุบัติเหตุครั้งนี้เกิด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว เวลาประมาณ 21.20 น. บนทางหลวงหมายเลข 317 สายสระแก้ว – จันทบุรี พื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เกิดเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ ผู้ประสบเหตุ 12 ราย เพศชายทั้งหมด อายุ 16 - 19 ปี เสยี ชีวิตรวม 6 ราย (ณ จุดเกิดเหตุ 5 ราย, โรงพยาบาล 1 ราย) บาดเจ็บรุนแรง 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็น Severe head injury and injury multiple organs (2) ปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เกิดจากขับรถ ใช้ความเร็วประกอบกับความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะถนนอยู่ระหว่างการและไม่มีการตั้งด่านชุมชน (3) ข้อเสนอแนะ ขยายเวลาการตั้งด่านตรวจเตือน และมาตรการด่านชุมชนให้เข้มข้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหล บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และการจราจรทางบก เพิ่มมาตรการนั่งท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ หน [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) On 19th April 2018, the Joint Investigation Team (JIT) from the Office of Disease Prevention and Control 6 Chonburi & and Multidisciplinary Team in Sakaeo Province had conducted an investigation relating to a road traffic accident on Highway number 317. The purposes of this investigation were to (1) describe the event, (2) investigate the factors affecting injuries, and (3) suggest policy measures and solutions prevent accidents in the future. The data was collected by medical documents, interviewing a person who was involved –witnesses and victims-, exploring the location of the event, and environmental factors. Risk factors of injuries were analyzed by using the Haddon matrix method. The results showed that (1) the event occurred on April 19th,2018, at about 08.20 pm on Wan Lai Sakaeo Festival 2018. The pickup truck flipped upside down on Highway 317, Sakaeo – Chanthaburi, Wang Nam Yen district. A total of 12 people. 6 persons died (5 persons died on the spot and 1 people died in hospital), seriously injured 3 people and minor injuries 3 people. All passengers were Thai males, with an age group between 16 – 19 years. The doctor diagnosed the cause of death was severe head and multiple organs injury, (2) the factors that lead to this accident caused by driving using speed, tired and drink alcohol, the Highway under construction, no light and warning light, and out of time to police and community checkpoint. (3) the suggestion was expansion the time for setting up a police [+]
ผู้แต่ง กาญจนา เจ็กนอก
ศศิธร
พงษ์ประพันธ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2020
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
วารสาร วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ : 14

ฉบับที่ : 1
หน้า 12-24
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ การสอบสวนอุบัติเหตุหมู่; เทศกาลวันไหลสงกรานต์; รถกระบะพลิกคว่ำ 􀃎
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; เมาแล้วขับ; การใช้ความเร็ว; ความอ่อนล้าหรือง่วงนอน; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน; การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน; อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JDPC3/article/view/214865
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 04 พฤศจิกายน 2564