TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุในประเทศไทย
Approach to a Development of Speed Management to Reduce Accident in Thailand
บทคัดย่อ (ไทย) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการความเร็ว 2) เพื่อศึกษาระบบการจัดการความเร็วที่ใช้ และ 3) สํารวจความคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่จัดการระบบความเร็วใช้การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคําถามและวิจัยเชิงคุณภาพ ค้นคว้าจากเอกสาร นําข้อมูลที่ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีมาสรุปและทําการลงพื้นที่ภาคสนาม ทําการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ด้านบุคคล(ผู้ขับขี่ยานพาหนะ)ความเร็วที่เหมาะสมมีผลต่อระยะการหยุดรถที่ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด, ด้านการบังคับใช้กฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของความเร็วอย่างจริงจัง จะทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเกรงกลัวต่อการกระทําผิดอยู่ในระดับมากที่สุด, ด้านวิศวกรรมทางถนนป้าย สัญลักษณ์ เกี่ยวกับความเร็วและเส้นชะลอความเร็วมาใช้ช่วยให้ลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงผู้ใช้ทางเท้าอยู่ในระดับมากที่สุด ผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานจราจรในเรื่องของความเร็ว ทั้งด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมบนท้องถนน และด้านงบประมาณผู้ขับขี่ยานพาหนะในประเทศไทยยังขาดวินัย ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบริหารงานจราจรในเรื่องของความเร็วที่ดีในอนาคต
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The objectives of this research were(1) to study the problems of speed management;(2) to study the speed management system used; and (3) to survey opinions from those responsible for speed management. Using mixed research ,quantitative research analyzed by statistics for frequency, percentage, mean, and standard deviation with an expert examining the questions and qualitative research, researching documents summarize the data obtained from the review of the theory and conduct in the field. Make a group conversation, in-depth interview the results of the quantitative research found that person side (driver of the vehicle) optimal speed affects the safe stopping distance. Most of the level, law enforcement the law on speed is seriously enforced. Will make motorists afraid of wrongdoing at the highest level, road engineering, speed signs, and deceleration lines are used to help reduce accidents for road users and pavement users. At the highest level, the qualitative research found that Thailand still has problems in traffic management in terms of speed. Both in terms of the driver of the vehicle law enforcement road engineering and budget motorists in Thailand lack discipline. Therefore, the law enforcement so strict is an important issue. To lead to good traffic management in the future.
ผู้แต่ง ชัยชนะ ธรรมตระกูล
นฤดลภัสสร
จักษุเดโชวณิชย์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร วารสารรัชต์ภาคย์
ปีที่ : 15

ฉบับที่ : 39
หน้า 175-188
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา; การจัดการความเร็ว; ลดอุบัติเหตุ; การจัดการจราจร
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; การใช้ความเร็ว; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; เครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย; สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ถนน; มาตรการลดความเร็วของยานพาหนะ (Traffic calming; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/249115
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2565