TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่โดยรอบ
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยเรื่อง “ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่โดยรอบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงและพฤติกรรมการขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร และพื้นที่โดยรอบ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2562 โดยทำการรวบรวมข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จากสถานีตำรวจชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Quantum GIS) เพื่อหาค่าความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้มีการแจ้งเหตุรวมทั้งสิน 204 ครั้ง โดยลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เฉี่ยวชนกัน 111 ครั้ง ชนกัน 73 ครั้ง รถตัดหน้า 6 ครั้ง ล้มเอง 4 ครั้ง ชนต้นไม้ 4 ครั้ง ชนทรัพย์สิน 4 ครั้ง ชนคนเดินเท้า 1 ครั้ง และไม่ทราบสาเหตุ 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่เสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ แยกหนองอ้อ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร และทางเข้าออกมหาวิทยาลัยประตู 5 และด้านพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ความประมาท 38.49% ตัดหน้ารถ 14.18% ล้มหรือเสียหลักเอง 8.11% เบรกหรือหยุดรถไม่ทัน 8.10% เลี้ยวรถกะทันหัน 4.5% ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3.4 และไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว 2.3% ซึ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนควรต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ผลจากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรทางบกในพื้นที่ศึกษา และยังสามารถนำไปวางแผนเพื่อนำไปแก้ปัญหาของอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง ปกรณ์ พิมพ์สังข์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา และคณะ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบผลงาน วิทยานิพนธ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2020
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
จำนวนหน้า 51 หน้า
ประเภทเอกสาร สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
คำสำคัญ อุบัติเหตุจราจรทางบก; พฤติกรรมการขับขี่; พื้นที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; การใช้ความเร็ว; การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 10 มิถุนายน 2565