TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ถนนปลอดภัย อาสานาฝายร่วมใจป้องกันอุบัติภัยทางจราจร จังหวัดชัยภูมิ
The Safety Road and Volunteer of Traffic Accident Prevention in Chaiyaphum Province
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชุมชน 2) ถอดบทเรียน วิเคราะห์แนวทางในแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้านนำร่องเข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัย ชุมชนนาฝายร่วมใจ ป้องกันอุบัติภัยทางจราจร จำนวน 5 หมู่บ้าน และทำหน้าที่เป็นแกนนำประสานงานกับบุคคลในพื้นที่มีทัศนคติที่ต้องการจะพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน รวมจํานวน 15 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกจากผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ (purposive Sampling) จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ 2) แบบสำรวจ จำนวน 1 ฉบับและ 3) แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ 4) ประเด็นคำถามสำหรับการถอดบทเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชุมชน จากการเก็บข้อมูลพบว่าลักษณะการเกิดอุบัติเหตุบริเวณชุมชนบ้านนาฝายอยู่ในระดับรุนแรง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเฉี่ยวชน มีอาการบาดเจ็บรุนแรงและบางกรณีเสียชีวิตและพบว่าพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสำหรับประชาชนและนักศึกษาของตำบลนาฝาย มีทั้งหมด 5 พื้นที่และแตกต่างกันตามวันและเวลา คือ 1) บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย) 2) บริเวณประตูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ประตูหลังมหาวิทยาลัย) 3) บริเวณทางแยกเข้าบ้านนาฝาย 4) บริเวณสี่แยกห้วยชันและ 5) บริเวณทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำช่อระกา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์และการเสวนา ทางกลุ่มสามารถสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุออกเป็น 2 สาเหตุหลัก โดยแบ่งออ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The objectives of this research were 1) to collect and study the condition and problems of accidents in the community; 2) to take lessons/analyze the guidelines for solving accidents in the community The target group includes volunteer village pilots participating in the Road Safety Project. Na Fai Ruamjai Community Prevent traffic accidents in 5 villages and act as a leader in coordinating with people in the area who have an attitude that wants to develop traffic accident prevention in the community, consisting of totaling 15 people, which were obtained by choosing from 15 people willing to participate in the project (purposive sampling). The research tools were 1) 1 questionnaire 2) One survey and 3) one interview form, and 4) Questions for the lesson transcript. data analysis using basic statistics (mean, standard deviation) and content analysis. The results of the research found that 1. Conditions and problems of accidents in the community From the data collection, it was found that the nature of the accident The Ban Na Fai community was at a severe level. The accident that occurred was a collision. There were severe injuries and in some cases death, and found that there are 5 areas at risk of accidents for people and students of Na Fai Subdistrict, and differ according to the date and time: 1) in front of Chaiyaphum Rajabhat University (The entrance to the university) 2) At the back door of Chaiyaphum Rajabhat University (back door of the university) 3) at the junction [+]
ผู้แต่ง ชูเกียรติ ผลาผล
อินทุราภรณ์
อินทรประจบ
สมศักดิ์
จั่นผ่อง
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร Journal of Modern Learning Development
ปีที่ : 6

ฉบับที่ : 6
หน้า 11-29
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ ถนนปลอดภัย; อาสาสมัครนาฝาย; การป้องกันอุบัติภัยทางจราจร
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; หมวกนิรภัย; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/250080
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2565