TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
Analysis of traffic accidents density using Geographic Information System, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province.
บทคัดย่อ (ไทย) การระบุตำแหน่งหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการปัญหา การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุจราจร จัดทำชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ความหนาแน่นของตำแหน่งเกิด ด้วยวิธีการประมาณค่าความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel Density Estimation: KDE) ผลการศึกษา พบว่า สามารถรวบรวมตำแหน่งเกิดได้ 246 จุด สร้างเป็นแผนที่การเกิด และแผนที่ความหนาแน่นโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ โดยบริเวณที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจรหนาแน่นมาก ได้แก่ วงเวียนต้นโพธิ์ สะพานนครชุม แยกศาลเจ้าพ่อเสือติดกับตลาดไนท์บาซาร์ สี่แยกโรบินสัน สี่แยกบิ๊กซี และสี่แยกตลาดศูนย์การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุดตัดหรือแยก และอยู่บนถนนสายหลัก การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุของจุดดังกล่าว พบว่า สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถแซงกัน การเบียดซ้อนคัน การฝ่าไฟแดง ความไม่ระมัดระวังในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Identifying the locations or traffic accidents risk areas is critical for problem management. This study aimed to analyze traffic accident point density using GIS. Nai Mueang Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province. The study method is compiling the location of traffic accidents, create a GIS data, and analyze the density of traffic accident using the Kernel Density Estimation (KDE) method, the results showed that 246 traffic accident points could be collected and create traffic accident point maps. Then analysis of traffic accident density maps using GIS. The areas that have had heavy traffic accidents are: Tonpho Roundabout, Nakhon Chum Bridge, San Chaopho Suea Junction and Night Bazaar, Robinson intersection, Big C intersection and shopping center market intersection. Which is mostly intersection or junction, and on the main road. The analysis of the cause of the accident found that the main cause was due to overtaking driving, crashing cars, going through red lights, carelessness in driving, and non-compliance with traffic rules of road users.
ผู้แต่ง ชนวรรธณ์ ก้อนแก้ว
อนุสรา
สวยไธสงค์
สถาพร
จินดาอินทร์
สุภาสพงษ์
รู้ทำนอง
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
สัมมนา การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ครั้งที่ : 1

การประชุมรูปแบบออนไลน์
จำนวนหน้า 9 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ อุบัติเหตุจราจร; การวิเคราะห์ความหนาแน่น; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://research.kpru.ac.th/std-conference1/
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 05 กรกฎาคม 2565