TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) กรมการขนส่งทางบก
Evaluating the Administrations of the Passenger Protection Center (Tel. 1584), Department of Land Transport, Thailand
บทคัดย่อ (ไทย) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ตามเงื่อนไขในสัญญากับกรมการขนส่งทางบก โดยประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการดำเนินโครงการ 3) ผลผลิตโครงการ และ 4) บริบทของโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในประเภทการบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนนและให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ จากการประเมินผลโครงการพบว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการประกอบด้วยการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและโครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการมีระบบการดำเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์ มีความสามารถบริหารงานในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะที่เกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุด การประเมินผลผลิตโครงการ พบว่า โครงการสามารถจัดการเรื่องร้องเรียนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และสุดท้ายคือการประเมินผลบริบทโครงการ พบว่า พื้นที่และสภาพแวดล้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสมสามารถดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง
บทคัดย่อ (อังกฤษ) This research study aimed to evaluate the road safety project plan which was executed by the Thailand Innovative Administration Consultancy Institute (TIA), under the terms in the contract with the Department of Land Transport. It evaluates the administrations of the Passenger Protection Center (Tel. 1584) in four areas; 1) input factors, 2) implementation process, 3) project Product and 4) project context. This project is in the category of law enforcement and surveillance to prevent the illegal use of cars on the road to improve the safety of public transportations. From the project evaluation, it was found that the input factors include proper management, sufficient manpower and the project tended to be achieved according to the goals. As for the project implementation process, it was found that the project had an efficient and effective operating system in terms of consuming the resources and the staff was competent in handling complaints from the public transportations resulting in the highest value. For the project Product, the staff was found to handle the issues in a timely manner following the objectives of the project. Finally, for the evaluation of the project context, it was found that the area and environment of the project activities are appropriate with ability to continue the project for the safety of road use, especially for public transportations.
ผู้แต่ง วัฒนา นนทชิต
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2020
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
วารสาร วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ปีที่ : 3

ฉบับที่ : 2
หน้า 18-39
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน; รถโดยสารสาธารณะ; ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; กฎหมายจราจร; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย; ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; บทบาทและการมีส่วนของภาคเอกชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน; อุบัติเหตุรถโดยสาร
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/article/view/240711
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 08 กันยายน 2565