TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ผลการสำรวจอัตราการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
บทคัดย่อ (ไทย) ผลการสำรวจ “การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการอัตราการเปิดไฟหน้าในรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นยานพาหนะที่มีจำนวน จดทะเบียนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยส่วนใหญ่อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มักเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และมีดัชนีความรุนแรงสูงสุด ดังนั้นการเปิดไฟฟ้าหน้าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จึงมีความสำคัญเนื่องจากสามารถเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น ในการสังเกตรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ร่วมกันบนท้องถนน หลายภาคส่วนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่เปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงการส่งเสริมผลิตรถจักรยานยนต์ให้มีการเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องยนต์ดังนั้นมูลนิธิไทยโรดส์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและถือเป็นหนึ่งตัวชี้วัดสถานการณ์ของความการปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย สำหรับการศึกษาการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลภาพถ่ายวิดีโอจากการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการสังเกตในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และชุมชนชนบท รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด มาทำการประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสถานการณ์การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ในช่วงเวลากลางวัน
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง
หน่วยงาน มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2014
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
จำนวนหน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ
หมวดหมู่ การเปิดไฟหน้ารถ; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://trso.thairoads.org/resources/5424
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 18 ธันวาคม 2558