TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย สาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย
Comparison of Safety Attitude and Safety Behavior for Motorcyclists in University Campuses
บทคัดย่อ (ไทย) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และการตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสารวจเบื้องต้นพบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มักจะสูงในเขตพื้นที่ที่มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีมาตรการลงโทษในเชิงประจักษ์ แต่ในทางกลับกันอัตราการสวมหมวกนิรภัยจะค่อนข้างต่าในพื้นที่ที่ขาดมาตรการตรวจจับอย่างจริงจัง เหตุใดการสวมหมวกนิรภัยจึงไม่เป็นค่านิยมความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ผู้ขับขี่มีทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยเป็นอย่างไร เพื่อตอบคำถามดังกล่าว งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งดึงดูดการเดินทางของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจานวนมากในเมืองภูมิภาค และเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงทำการสารวจเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในภาคสนามและสารวจข้อมูลทัศนคติและความเชื่อจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในเชิงลึกของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ขับขี่ยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญในการสวมหมวกนิรภัย โดยมองว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการผิดกฎหมายมากกว่าเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และมองเรื่องการสวมหมวกนิรภัยมีความสาคัญและจำเป็นเฉพาะกับตนเองหรือคนใกล้ตัวเท่านั้น หากเมื่อพบเห็นผู้อื่นไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่กลับมองเป็นเรื่ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The use of safety helmet for motorcyclists in Thailand tends to increase each year. The increase in helmet use is a result of enforcement, safety campaign, and the awareness of loss of motorcycle accident. Preliminary statistics showed that the rate of helmet use is relatively high at which the enforcement is strictly controlled, but the rate of helmet use is dropped significantly where the control is soft. The question is why the helmet use has not become the safety value among motorcyclists in Thailand. This research investigates the safety attitude and safety behavior on the helmet use of motorcyclists, and evaluates the relationship between the attitude and behavior to the helmet use. This study focuses on the motorcyclists in university campuses. University campuses in regional provinces, such as Chiang Mai, are the major motorcycle trip generator and attractor, and university students/staff are the group with high risk of accident. The study conducts the field observation, the questionnaire survey, and the informal meeting with motorcycle users in order to gather their behavior, attitude, belief and opinion on the helmet use. The study revealed that the motorcyclists are unaware of the significance of helmet uses. They believe that wearing helmets are to avoid violating helmet law rather than to avoid road accidents. People regard that the use of safety helmet is an individual issue, yet a social issue. They would like to see their friends and relations to wear th [+]
ผู้แต่ง ชีติพัทธ์ ขอนพิกุล
นพดล
กรประเสริฐ
ปรีดา
พิชยาพันธ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
สัมมนา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ : 20

โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
จำนวนหน้า 5 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ ทัศนคติความปลอดภัย; พฤติกรรมความปลอดภัย; การสวมหมวกนิรภัย; ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
หมวดหมู่ หมวกนิรภัย; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://ncce20.org/ncce20_proceeding/assets/file/571-TRL.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 28 ธันวาคม 2558