TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
บทคัดย่อ (ไทย) การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถยนต์โดยสารสาธารณะ และศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง และ รถปรับอากาศ VIP 32 ที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ จำนวน 9,968 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ค านวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 370 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตามสัดส่วนประเภทของรถโดยสารและสถานีขนส่ง ตัวแปรในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถสารสาธารณะ, ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน , การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้เข็มขัดนิรภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง จากการศึกษาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 414 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารสถานีขนส่งหมอชิต 64.0% และสถานีขนส่งสายใต้ 36.0% เป็นเพศชาย 64.0% และเป็นเพศหญิง 36.0% ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 (36.0%) ประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่าส่วนใหญ่เดินทางทุกๆ 3 เดือน (24.2%) รองลงมาทุกเดือนและทุกปีเท่ากัน (23.9%) มีผู้โดยสารเคยประสบอุบัติเหตุบนถนน 30.2% มีผู้เคยได้รับรู้การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ 62.8% ส่วนกา [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
สาววันรุ่ง
แสนแก้ว
นงนุช
ตันติธรรม
ฐิติมา
ขันธสิน
หน่วยงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน -
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; เข็มขัดนิรภัย; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; อุบัติเหตุรถโดยสาร
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://thaincd.com/document/file/download/knowledge/Binder1.pdf
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 05 กุมภาพันธ์ 2560