TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ผลของการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
The effects on accidents of compulsory use of daytime running lights for motorcycles in Thailand
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยเรื่อง“ผลของการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์” มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่อนและหลัง ประกาศใช้มาตรการ 2)เพื่อศึกษาความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนของรถจกัรยานยนต์ กับพาหนะอื่นก่อนและหลังประกาศใช้มาตรการ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ลอ้ ต่อมาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน เป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 และส่วนที่2 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใช้ Odds Ratio Test และทดสอบความแตกต่างของค่า Odds โดยใชส้ถิติ Chi square สำหรับส่วนที่3 นำข้อมูลมาแจกแจงความถี่ร้อยละคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการเปิดไฟหนา้รถจกัรยานยนตใ์นเวลากลางวัน

สรุปโดยรวมผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีผลต่อกา รลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่สำหรับการศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันครั้งนี้ พบว่ามาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ไม่มี ผลต่อการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ อาจเนื่องมาจากการเก็บข้อมูลจากสถานีตำรวจมี จำนวนน้อย ไม่ได้เป็นตัวแทนในภาพรวมทั้งประเทศ จึงอาจส่งผลต่อการศึกษาครั้งนี้ ในส่วนของผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการว่าควรมีการดำเนินมาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อไป และเห็นด้วยว่าควรออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง นงนุช ตันติธรรม
หน่วยงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า 108 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ การเปิดไฟหน้ารถจกัรยานยนต์; อบุตัเิหตุรถจกัรยานยนต์ ; รถจักรยานยนต์ ; อุบัติเหตุในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ; มาตรการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
หมวดหมู่ การเปิดไฟหน้ารถ; แบบจำลองและการวิเคราะห์ปัจจัยของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2560