TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
บทคัดย่อ (ไทย) ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของคนไทยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากรถจักรยานยนตร์มากที่สุด เมื่อเทียบกับอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยพาหนะอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากรายงานความปลอดภัยทางถนนโลกในปี 2556 โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization Global Status Report on Road Safety, 2013) ได้ทำการสำรวจ 182 ประเทศ พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกสูง ถึง 1.24 ล้านคนต่อปีและอัตราผู้ได้รับบาดเจ็บสูงถึง 20-50 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้การสำรวจในปี 2557 สถิติระบุว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวน 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประชากรไทยมีจำนวน 5,100 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี (เฉลี่ย 5.1% ของอัตราการ เสียชีวิตโดยรวม)

จากข้อมูลทางสถิติพบว่าในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตร์ ของประชาชนจัดอยู่ในระดับต่ำโดยในปี 2556 ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์เฉลี่ยสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 43 และไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 57 ไทยโรดส์หรือเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้ศึกษาอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนตร์ทั้งประเทศโดยจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีอัตราสวมหมวกนิรภัยสูงสุดตามภาคของประเทศไทย

เมื่อจำแนกตามช่วงอายุของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ พบว่าวัยผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนวัยเด็กสวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7 และจากการศึกษาของไทยโรดส์พ [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง ศิริชัย พงษ์วิชัย
อดิลล่า
พงศ์ยี่หล้า
บุญญาดา
นาสมบรูณ์
ธนสร
กิรัมย์
สุมาลี
สมนึก
วัชรายุธ์
โสตถิทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนับสนุน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2016
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
จำนวนหน้า 485 หน้า
ประเภทเอกสาร รายงาน
คำสำคัญ รถจักรยายนต์; การสวมหมวกนิรภัย; อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์; ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์; อัตราการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตร์
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; หมวกนิรภัย; ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2560