TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง มาตรการบังคับทางกฎหมาย กรณีผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
บทคัดย่อ (ไทย) ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางกฎหมายการลงโทษ การแก้ไข ปรับปรุง และการตรากฎหมายเพื่อบังคับทางกฎหมายกับผู้ขับขี่ขับรถใขณะเมาสุราตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รวมถึงศึกษากฎหมายของต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายจราจรทางบกของประเทศไทยที่ยังเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ได้แก่ ปัญหาผู้ขับขี่ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวัดหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้เมาสุรา หรือการตั้งจุดตรวจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักการตั้งจุดตรวจ รวมทั้งประเด็นข้อกฎหมาย ได้แก่ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กรณีผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ปัญหาผู้ขับขี่ไม่ยินยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยผู้ขับขี่ยินยอมเสียค่าปรับในข้อหา ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ได้กำหนดเวลาการกักตัวผู้ขับขี่ที่แน่นอน ชัดเจน ปัญหากฎหมายสองฉบับให้อำนาจพนักงานสอบสวนไม่เท่ากัน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และเสนอประเด็นเพิ่มเติม อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีผลในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุหลักจากการขับขี่ในขณะเมาสุรา

โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการศึกษาจากเอกสารตำรา บทความ ภายในประเทศและต่างประเทศ (2) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้มีการออกไปสัมภาษณ์จริง ตามกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักที่ให้ได้ผลการวิจัยในเช [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The objective of this dissertation is study the concept of compulsory legal penalties for amendment and enactment, in order enforce the laws against the driver driving while intoxicated, according to the Road Traffic Act B.E. 2522. The study of international law be used as guidelines for improvement. Amendments to the Law on Road Traffic is also an issue of fact and the riders did not cooperate with the officer determined the blood alcohol level Claiming that he was not drunk. Or the checkpoints violate the regulations, principles checkpoint. Including legal issues, including the enforcement of the Road Traffic Act B.E. 2522. If a motorist driving while drunk. Penalties for driving while drunk. Alcohol problems, the driver does not consent. The driver agrees to pay the charges. Disobeyed traffic officer inquiry official or the competent Not scheduled to detain the driver, of course, the second edition of the law authorizing officers are not equal. The study on the traffic laws. And suggest additional issues It is another way in the performance of official traffic. Inquiry official or the competent This has the effect of reducing traffic accidents are the main causes from driving while drunk.

The method of qualitative research papers include : (1) education research papers. The study of texts, articles, documents, domestic and foreign. (2) study of qualitative research. Interviews The questionnaire, which has issued the actual interview. Based on a sample of related [+]
ผู้แต่ง พงศ์ปิยะ ยอดสุรางค์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2017
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
วารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีที่ : 2560

ฉบับที่ : 1
หน้า 49-63
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ มาตรการ; กฎหมาย; พระราชบัญญัติจราจรทางบก; เมาสุรา ; ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา
หมวดหมู่ เมาแล้วขับ; แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย; ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย; ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 22 มกราคม 2561