TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model
Factors affecting the prevention of road traffic accident among population in Sawang arom district, Uthai thani province: MIMIC model analysis
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยและมีทะเบียนราษฎร์ในอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 500 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลมิมิค ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<.05 ได้แก่ ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ ถนน และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40, 0.32, 0.24 และ 0.17 ตามลำดับ โดยที่ปัจจัยทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 58 ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความสำคัญของปัญหา เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรมและเกิดผลที่ชัดเจนได้
บทคัดย่อ (อังกฤษ) The purposes of this study were to develop and validate the model effecting road traffic accident prevention among population in Sawang arom district, Uthai thani province and check the consistency of a causal created with empirical data. The stratified random sampling of 500 people was recruited from Sawang arom district, Uthai thani province. The research instrument was a set of 7-level standard deviation. The analysis of MIMIC model was used to analyze the data. The results showed that the model developed based on hypothesis was consistent with the empirical data including guidelines road accident prevention on road safety management, road and safety traffic, safer vehicles, and safer road users. Factors affecting the road traffic accident prevention with p<.05 included vehicle, road, driver, and surrounded environment with the effect size of 0.40, 0.32, 0.24, and 0.17, respectively. All 4 factors together explain the variance of road traffic accident 58 percent. These findings can be a guide for related personnel to concern the importance of the vehicle issue in order to concretely designate policy or plans in prevention and decrease traffic accident with clear results.
ผู้แต่ง จตุภพ ดิษผล
อัญสุรีย์
ศิริโสภณ
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ปีที่ : 27

ฉบับที่ : 1
หน้า 101-112
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ; โมเดลมิมิค ; อำเภอสว่างอารมณ์; จังหวัดอุทัยธานี
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; การออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัย ; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/248203
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2565