TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การจัดการจุดเสี่ยงและรูปแบบการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
บทคัดย่อ (ไทย) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อจัดการจุดเสี่ยงและศึกษารูปแบบการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง 1) กลุ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จำนวน 47 คน กลุ่มประเมินผลลัพธ์ คือ ตัวแทนสมาชิก ครอบครัวจากชุมชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มีประสบการณ์การใช้ถนนบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 100 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์ 2) เครื่องมือวิเคราะห์จุดเสี่ยง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดย จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 1) การจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2) การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 3) ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4) การสร้างความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 5) องค์กรต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย จุดเสี่ยงที่สำคัญต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำนวน 10 จุด และได้รับการแก้ไขโดยชุมชน จำนวน 4 จุด ความคิดเห็นของประชาชนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยรวม พบว่า ประชาชนเห็นว่าการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการ และการติดต [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง พิทยา ทองหนูนุ้ย
สุทธิพงค์
รักษ์พันธ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนดินแดง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้จัดพิมพ์ -
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2020
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
จำนวนหน้า 8 หน้า
ประเภทเอกสาร งานวิจัย
คำสำคัญ การจัดการจุดเสี่ยง; งานป้องกันอุบัติเหตุ; การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย; อำเภอควนขนุน; จังหวัดพัทลุง
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; หมวกนิรภัย; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การมีส่วนร่วมของชุมชน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา http://data.ptho.moph.go.th/ptvichakarn63/index_doc.php?docgroup=03
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565