TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน) กรณีศึกษา: กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
RESULTS OF GOVERNMENTAL VEHICULAR ACCIDENT PREVENTION POLICIES DURING NEW YEAR HOLIDAYS AFTER THE ESTABLISHMENT OF A ROAD SAFETY CENTER: A CASE STUDY OF METROPOLITAN POLICE DIVISION 2
บทคัดย่อ (ไทย) การศึกษาเรื่อง ศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน) กรณีศึกษา: กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 2) ศึกษามาตรการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อมาตรการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จำนวน 11 สถานี แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. ผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน มีการดำเนินการในทั้ง 4 ปัจจัย คือ คน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสภาพของยานพาหนะ สภาพถนน รวมทั้งผู้ขับขี่ ต้องไม่ประมาทในการขับขี่ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 2. มาตรการการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน และตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่เคารพกฎหมาย เพื่อเกิดพฤติกรรมที่ดีของประชาชน 3. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อมาตรการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ควรมีการกวดขันการขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) This research studied the results of governmental vehicular accident prevention policies during the New Year holiday after the establishment of a road safety center in 2003 through a case study of Metropolitan Police Division 2. The purpose was to examine the outcome of governmental policies to prevent and reduce road accidents by the road safety center as well as accident prevention and reduction measures by the road safety center. In addition, stakeholder viewpoints on accident prevention and reduction measures during the New Year were evaluated, and development advice formulated to further reduce road accidents. Qualitative research was done with data obtained for analysis from research papers and in-depth interviews. Results: 1. Four factors influenced government policy implementation for preventing and reducing road accidents by the road safety center: people, vehicles, roads and environment. Good vehicular and road conditions, careful drivers, and avoidance of alcoholic beverages were essential accident preventive factors. 2. Measures to prevent and reduce road accidents by the road safety center included building a partnership network to educate drivers about cars, roads, and potential dangers if laws are flouted, to encourage law-abiding behavior. 3. Stakeholder viewpoints on measures to prevent and reduce road accidents during the New Year season include restricted driving, abstinence from alcoholic beverages and awareness of related risks, verifying the condition [+]
ผู้แต่ง เมธาศิษฐ์ พัฒนะกิติพงษ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ : 11

ฉบับที่ : 1
หน้า 1-15
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ อุบัติเหตุทางถนน; กองบังคับการตำรวจนครบาล 2; ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; เมาแล้วขับ; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ถนน; ความปลอดภัยบริเวณข้างทาง (Roadside safety); การออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัย ; การทดสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ; กฎหมายจราจร; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน; อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so07.tci-thaijo.org/index.php/HUSO-J/article/view/1026
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2565