TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน
Managing of Motorcycle Safety Through Road Safety Applications
บทคัดย่อ (ไทย) การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการจัดการความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีพื้นที่ศึกษาคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักของกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยทำการศึกษาผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 500 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิชันเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า ในด้านค่าใช้จ่ายหากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับการใช้แอปพลิเคชันน้อยลงจะมีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น โดยเฉพาะหากแอปพลิเคชันเปิดให้ใช้บริการฟรี (2.980) โดยควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ โดยใช้เวลา 10 นาที ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ (0.804) พร้อมทั้งมีการประเมินทักษะการขับขี่แต่ควรมีจำนวนข้อคำถามที่เหมาะสม (0.906) ในส่วนของฟังก์ชันฉุกเฉินควรมีค่าใช้จ่ายราคาต่ำ และใช้เวลาไม่มาก (0.592) จากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าฟังก์ชันหลักด้านการให้เช่ารถจักรยานยนต์ที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และประเมินทักษะการขับขี่ก่อนและหลังการเช่ารถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งภายในแอปพลิเคชันควรมีฟังก์ชันในการให้ข้อมูลด้านการเดินทางที่ปลอดภัยในการท่องเที่ยว อาทิ สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ความรู้พื้นฐานในการเดินทาง ข้อมูลกฎจราจรและข้อมูลการขับขี่ที่ถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยรูปแบบฟังก์ชันดังกล่าวจะช่วยคัดกรองผู้เช่าที่มีความพร้อมในการขับขี่อันจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เช่าในจังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ (อังกฤษ) This study focuses on the safety management in motorcycles rental through the development of road safety applications. The study area is Mueang district, Chiang Mai Province which is a bustling area of tourism activities for both Thais and foreigners. Based on 500 questionnaires from a total of 3 sample groups consisting of foreign tourists, government agencies, private sector, the application development can be researched through the experimental from the tourists in the study area. The results showed the preferable options of the applications are in terms of expenses. The less spending to be paid for using the application with variety options is more desirable (2.980) together with feature option of vehicle checking with 10 minutes (0.804). Along with driving skills assessments with an appropriate number of questions (0.906) and emergency function should be offered at a low cost (0.592). From the overall results, it reflected that aforementioned highlights play an important role as key functions in motorcycle rental applications. By applying this application, motorcycle rental users will be guaranteed their safer travel with all necessary information designed for tourism promotion such as accident situations, traveling information, traffic regulations including tourist attractions information. Finally, the proposed function of motorcycle rental application will also help screening qualified tourists making a rental and using motorbike which will help reducing the risk of [+]
ผู้แต่ง ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
สรารัตน์
ฉายพงษ์
สัจจากาจ
จอมโนนเขวา
ธนพงษ์
จำปาหอม
วัฒนวงศ์
รัตนวราห
นริศ
หนูหอม
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2021
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
วารสาร วารสารการบริหารท้องถิ่น
ปีที่ : 14

ฉบับที่ : 2
หน้า 145-158
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ ความปลอดภัยทางถนน; รถจักรยานยนต์เช่า; แอปพลิเคชัน; การท่องเที่ยว
หมวดหมู่ การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; เทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะ; การทดสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ; กฎหมายจราจร; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; บทบาทและการมีส่วนของภาคเอกชน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/248629
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2565