TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับช่วงสะพาน
Development of road safety audit for bridge section
บทคัดย่อ (ไทย) สะพาน เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อการสัญจรทางบก และจากสถิติมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบรายการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณช่วงสะพาน ให้สามารถนำมาใช้งานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของสะพานในประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณช่วงสะพาน โดยการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุบริเวณสะพานจากระบบสารสนเทศ ที่ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุบริเวณสะพาน จากระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) และ ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) รวมทั้งศึกษารายการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และแนวทางของ Austroads ประเทศออสเตรเลีย มาพัฒนา ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้กับสะพานในประเทศไทย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสำรวจสะพานภาคสนาม ผลการศึกษาตัวอย่างสะพานในจังหวัดสงขลา จำนวน 36 สะพาน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้สะพานที่เปิดใช้งานแล้วมีความปลอดภัย คือ ระยะเวลาการเปิดใช้งานและความถี่ในการบำรุงรักษา โดยองค์ประกอบของสะพานที่มีความสำคัญ คือ คอสะพานและราวกันอันตราย ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณช่วงก่อน – หลังสะพาน ที่เชื่อมต่อกับราวสะพาน จำเป็นต้องพิจารณาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Bridges are classified as a land transport infrastructure which tends to induce a higher number of annual road accidents. The purposes of this study are to consider essential road safety audit issues and to summarize them to the road’s government agencies, with a focus on bridge approach elements which provide safer means of transportation. The bridge accident data were obtained from Highway Accident Information Management System (HAIMS) and Accident Report Management System (ARMS). The study also reviewed road safety audit investigation measurements currently used in Thailand and worldwide such as those from the Department of Highway (DOH), Department of Rural Road (DRR), and Austroads (Australia). Additional information from experts and specialists by interview and field survey was collected and employed to improve the utility of bridges in Thailand. The study of 36 bridges in Songkhla province results show that the factors in concern are crucial for an establishment of safer and lower-maintenance bridges. The most important components of bridges which may cause road accidents were found to be bridge-neck parts and guardrails. For a higher level of road safety, the entrance and the exit of a bridge structure are recommended, as a first priority, in a future investigation
ผู้แต่ง ญาตาวีย์ กิจเอก
อรกมล
วังอภิสิทธิ์
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2022
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
วารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ปีที่ : 15

ฉบับที่ : 2
หน้า 25-36
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ การตรวจสอบ; สะพาน ช่วงสะพาน; ความปลอดภัยทางถนน; การตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง; การเกิดอุบัติเหตุ
หมวดหมู่ จุดอันตรายและจุดเสี่ยง; การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย; การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; ระบบรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/article/view/246665
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 23 สิงหาคม 2565