TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการ ไม่สวมหมวกนิรภัยของชาวต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting Attitudes and Safety Behavior of Not Wearing a Helmet of Foreigners. A Case Study of Samut Sakhon Province
บทคัดย่อ (ไทย) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการไม่สวมหมวกนิรภัยของชาวต่างด้าว 2) เพื่อศึกษาข้อจำกัดด้านทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการไม่สวมหมวกนิรภัยของชาวต่างด้าว และ 3) ศึกษาแนวทางในการสวมหมวกนิรภัยของชาวต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการร้านค้า 10 คน และแรงงานต่างด้าว 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ชาวต่างด้าวไม่สวมหมวกนิรภัย ได้แก่ พฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมายและประมาท ไม่เกรงกลัวบทลงโทษ ไม่คำนึงความปลอดภัย ความมักง่าย มีพฤติกรรมเลียนแบบ ในด้านทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยจะไม่สวมหมวกนิรภัย เนื่องจากมีราคาแพง มีรายได้น้อยและต้องส่งเงินให้ครอบครัวซึ่งมีความสำคัญมากกว่า จึงไม่ซื้อหมวกนิรภัย และเมื่อสวมหมวกนิรภัยแล้วรู้สึกร้อน อึดอัด ผมเสียทรง หมวกสกปรก กลัวสูญหายพกพาลำบาก การขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะทางใกล้ ๆ จะไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะเชื่อมั่นในการขับขี่ของตนเอง พบการตั้งด่านตรวจจะหลีบหลีกทันที โดยไม่มีความเกรงกลัวว่าจะถูกตำรวจจับกุมแต่อย่างใด จากการศึกษาจึงมีแนวทางให้ชาวต่างด้าวสวมหมวกนิรภัย คือ 1) ให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ชาวต่างด้าวมีส่วนร่วม 2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ สื่อวิดิทัศน์ให้เห็นผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3) ให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและข้อบังคับ 4) ภาครัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และ 5) สำรวจการจำหน่ายหมวกนิรภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
บทคัดย่อ (อังกฤษ) This thesis is a study aims to 1) study the problems and obstacles not wearing a helmet for foreigners, 2) to study the limitations on attitudes and safety not wearing a helmet for foreigners, and 3) study the guidelines for wearing a helmet for foreigners. A case study was carried out on 10 to government officials and 20 foreign workers by an in-depth interview in Samut Sakhon province. The study has found that the factors which prevent foreigners from wearing helmets were carelessness and lack of respect toward the law. They were ignorant toward penalties, regardless of security, and imitation behavior. Due to high cost of a helmet, causing an influence toward foreigners’ attitudes and behaviors of safety. Furthermore, the study discovered that most of foreigners tend to have low income and because that they have to send money to their families. Also, they said they wearing a helmet caused uncomfort, hair damage, afraid of lost, difficult to carry, etc. When foreigners rode up to a checkpoint, they seemed to escape immediately because they were n’ t afraid of being arrested by the police. According to the study, they were guidelines for foreigners to were helmet, including 1) Providing and organizing campaign activities. 2) Create social media such as brochures and short video to show how it could be of not wearing a helmet when an accident occurs. 3) Provide knowledge about traffic laws and regulations. 4) Serious law enforcement, and 5) To continuously conduct helme [+]
ผู้แต่ง จิรภัทร ฉัตรแก้ว
ดิฐภัทร
บวรชัย
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2020
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
วารสาร วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
ปีที่ : 5

ฉบับที่ : 3
หน้า 101-113
ประเภทเอกสาร บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ประเภทของวารสาร ภายในประเทศ
คำสำคัญ ทัศนคติ; พฤติกรรม; ความปลอดภัย; หมวกนิรภัย; สมุทรสาคร
หมวดหมู่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง; หมวกนิรภัย; พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ; ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนน; การให้ความรู้และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์; กฎหมายจราจร; ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย; ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย; การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน; การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน; อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/244132
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2565