TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
แสดงผล 1-5 ของ 27 รายการ
1
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 108-123
2014
2
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, ครั้งที่ 18
2013
3
การประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "เศรษฐกิจไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
2013
4
ประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ, ครั้งที่ 7
2012
5
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 2239, pp. 56-63
2011
การสืบค้นเพิ่มเติม
ปีที่เผยแพร่
ถึง
ภาษา
ประเภทของเอกสาร
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
การจัดเรียงผลการค้นหา
จัดเรียงเอกสารตาม
วิธีเรียงเอกสาร