TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง ระบบตรวจจับอุบัติการณ์สาหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษ โดยใช้ข้อมูล GPSร่วมกับข้อมูลจากระบบ ITS แบบ Real time
Incident Detection System for HAZMAT Trucks System using GPS and ITS Real time Data
บทคัดย่อ (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเส้นทางพิเศษ ที่สามารถให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายสามารถใช้บริการทางพิเศษได้เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายในโครงข่ายทางพิเศษอาจส่งผลทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการติดตามและตรวจจับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายจึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง โดยงานวิจัยได้ทา การออกแบบระบบตรวจจับอุบัติการณ์แบบอัตโนมัติโดยการใช้ข้อมูล GPS และข้อมูลสภาพจราจรแบบ Real-time จากระบบ ITS ของ กทพ. มาทา การประมวลผลเพื่อหาความผิดปกติในการเดินทางของรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) โดยสามารถตรวจจับความผิดปกติในการขับขี่ได้ คือ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกา หนดเกินกว่า 3 นาที, การห้ามใช้เส้นทางในช่วงเวลาที่กา หนด หรือการใช้ความเร็วต่า จนเป็นที่น่าสงสัยในสภาพจราจรปกติ ทั้งนี้ระบบยังสามารถทา นายตา แหน่งของรถวัตถุอันตรายบนเส้นทางล่วงหน้าได้ 15 นาที โดยใช้ข้อมูลสภาพจราจรโดยละเอียดจากระบบประเมินสภาพจราจร (State Estimation System) ด้วยแบบจา ลอง Stochastic Cell Transmission Model (SCTM)เพื่อทา การคา นวณระยะเวลาเดินทางสะสม (Cumulative) จากการทดสอบการตรวจจับรถบรรทุกวัตถุอันตรายจากการ Simulation จา ลองการวิ่งของรถบรรทุกวัตถุอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ บนทางพิเศษ จานวน 100คัน ซึ่งผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจสอบรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่อยู่ในสภาวะผิดปกติได้ภายในระยะเวลา 1 นาทีหลังจากเกิดเหตุ
บทคัดย่อ (อังกฤษ) Expressway Authority of Thailand (EXAT) is an organization serving the various types of vehicles and hazmat trucks. If any accident with hazmat trucks occurs, it will impact the damage to life, property and environment. Therefore, we have developed intelligent traffic systems (ITS) to track and detect the hazmat trucks. ITS systems are developed for analyzing the condition in real time. We developed Automatic Incident Detection Systems for hazmat trucks using GPS and real time traffic data from ITS system of EXAT to process and determine irregularity in the transportation of hazmat trucks on Kanchanapisek (Bang Phli – Suksawat) Expressway. The system can detect any trucks which exceeding the speed limit more than 3 minutes, taking the expressway in a not given time period, using too low speed. It can also predict the location of hazmat trucks on the path ahead of 15 minutes by using Traffic Density Estimation with Stochastic Cell Transmission Model and calculate the cumulative travel time. We have simulated the trucks under different circumstances on expressway about 100 vehicles. The result showed that the system can detect unusual hazmat trucks within 1 minute after the accident.
ผู้แต่ง เอกชัย สุมาลี
กฤษณ์
เจ็ดวรรณะ
ณัฐพล
จันทร์แก้ว
สโรช
บุญศิริพันธ์
ประพฤทธ์
ตรีเอนกพินิจ
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2014
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
สัมมนา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ : 19
จำนวนหน้า 9 หน้า
ประเภทเอกสาร บทความงานสัมมนาวิชาการ
ประเภทของงานสัมมนา ภายในประเทศ
คำสำคัญ รถบรรทุกวัตถุอันตราย; ระบบประเมินสภาพจราจร; ระบบตรวจจับอุบัติการณ์แบบอัตโนมัติ
หมวดหมู่ เทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะ
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 10 ตุลาคม 2557