TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
ชื่อเรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
บทคัดย่อ (ไทย) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสวัสดิภาพของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน การผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาศักยภาพตำรวจจราจรให้ยั่งยืนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยได้รวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับตำรวจจราจรที่สำคัญ ได้แก่

1) การป้องกันแก้ไข อันตราย 108 บนถนน ตามหลักวิศวกรรมจราจร 2) การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 3) เทคโนโลยีการจราจร 4) แหล่งทุนเพื่อพัฒนางานด้านการจราจร 5)การบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” 6) การตั้งจุดตรวจจราจรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย 7) การถอดบทเรียนความสำเร็จ ครูต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่ดีและการรวบรวมข้อมูลที่ดี องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุใน แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การรายงานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อออกมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์อุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและ สามารถส่งเสริมให้เกิดความป [+]
บทคัดย่อ (อังกฤษ) -
ผู้แต่ง พันตำรวจโท อมรชัย ลีลาขจรจิตร
พันตำรวจโท ภาณุพงศ์
ภาณุดุลกิตติ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.) 2015
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
จำนวนหน้า 212 หน้า
ประเภทเอกสาร หนังสือ
คำสำคัญ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร; การป้องกันแก้ไข; เทคโนโลยีการจราจร; การตั้งจุดตรวจจราจรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย; การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
หมวดหมู่ การวางแผนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ภาษา ภาษาไทย
ลิงค์แหล่งที่มา
ไฟล์ดาวน์โหลด
อัพเดทล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2560