TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
แสดงผล 1-5 ของ 143 รายการ
1
พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, หน้า 160-174
2022
2
วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 24-35
2022
3
วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมิทางสุขภาพ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 161-174
2022
4
วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, หน้า 160-173
2022
5
วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, หน้า 321-331
2022
การสืบค้นเพิ่มเติม
ปีที่เผยแพร่
ถึง
ภาษา
ประเภทของเอกสาร
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
การจัดเรียงผลการค้นหา
จัดเรียงเอกสารตาม
วิธีเรียงเอกสาร