TRSL
  • thairoads
  • thaihealth
แสดงผล 1-5 ของ 51 รายการ
1
พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, หน้า 160-174
2022
2
วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, หน้า 321-331
2022
3
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 67-76
2022
4
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 1-14
2021
5
วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 145-158
2021
การสืบค้นเพิ่มเติม
ปีที่เผยแพร่
ถึง
ภาษา
ประเภทของเอกสาร
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
การจัดเรียงผลการค้นหา
จัดเรียงเอกสารตาม
วิธีเรียงเอกสาร